Tuesday, August 28, 2018

ทักทายมิตรสหาย ปรับทุกข์ ผูกมิตร

สวัสดีมิตรสหาย...

ประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ได้ถือกำเนิดก่อเกิดจากการรู้จักการใช้แรงงานสร้างเครื่องมือทำการผลิตสร้างสรรค์ชัวร์ปัจจัย  เมื่อประมาณ สองแสนกว่าปี ที่ผ่านมา   ตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์  ได้เรียนรู้สรุปบทเรียนในวิถีชีวิตต่อสู้ทางการผลิตที่ปฏิสัมพันธ์กับภาวะวิสัยในโลกธรรมชาติ     ในขณะเดียวกันได้ต่อสู้ในสังคมชนชั้น  ทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ทางการผลิต    ได้ก่อเกิดยุคสมัยเกิดการพัฒนาวิวัฒนาการทางสังคม  ทั้งด้านพลังการผลิต- ความสัมพันธ์ทางการผลิต    นำไปสู่การปลดปล่อยพลังการผลิต  ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่สะสมจากแรงงานจากบุษพกาล   จากผู้ใช้แรงงาน  เพื่อสร้างผลผลิตให้ได้มาก ๆ  ในมิติของผู้ใช้แรงงานเพื่อลดพลังแรงงานในการผลิตผ่อนคลายความตรึงเครียด  ผลักดันให้คุณภาพชีวิตมวลมนุษย์สู่สังคมให้บรรลุเจตน์จำนงค์

ในอีกมิติหนึ่งของเจ้าของปัจจัยการผลิตผู้มีอำนาจรัฐ   ต้องการพัฒนาการพลังการผลิต   ให้เกิดการวิวัฒนาการ  เพื่อลดต้นทุนแรงานในการผลิต  เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรสูงสุด   นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อหลายร้อยปี  ตั้งแต่ยุค ค.ศ. 16-17  ที่ผ่านมา  ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ ครั้งที่ 1 ในอังกฤษ     และต่อ ๆ มาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที 2 ยุคไฟฟ้า  ยุคที่ 3 ด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   และโลกได้เข้าสู่  การปฏิวัติยุค 4.0  และจะตามมาด้วยความถี่ที่มากขึ้น

มีการประมาณพลังการผลิตในปัจจุบัน  ถ้าเดินเครื่องเต็มที่  สามารถผลิตชีวปัจจัยมูลค่าการใช้สอยให้ขาวโลก มากกว่า หกพันล้านคน  ในหนึ่งปีบริโภคได้ถึง 25 ปี โลกได้เดินทางมาถึงทางแยกสองแพร่ง   ที่พลังการผลิตพลังการผลิตยุค 4.0 นี้   ในยุคนิดิจิตอล  ที่ขีดความสามารถการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI   ว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตว่าจะหาทางออกอย่างไร?   ที่อำนาจการเมืองการปกครองมันอยู่ในระบอบใด    ที่อำนาจรัฐการปกครองที่เป็นเสรีประชาธิปไตย   ที่กลุ่มทุนผูกขาดยังต้องการหาผลประโยชน์   จะขูดรีดประชานชนชั้นผู้ใช้แรงงาน   ที่ตกงานไม่มีรายได้ขาดกำลังซื้อภายใน  และเครื่องมือปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยไม่ได้เป็นผู้บริโภค   ทางเดียวได้ประโยชน์เฉพาะหน้าต้องหาประโยชน์จากประเทศบริวารด้อยพัฒนา  มาส่งต่อให้กลุ่มทุนผูกขาดที่ครองอำนาจรัฐ   การใช้เครื่องมือพลังการผลิต  และด้านบริการ  ต้องหยุดชงักเพราะติดกับดักรายได้ของประชาชนคนส่วนใหญ่  ในระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตยทุนนิยม   โครงการความรู้เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าต้องขายเป็นสินค้าสู่ภายนอก  เช่นอังกฤษ ต้อง ขายรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง  ปลายทางสู่ประเทศจีน

สำหรับการเมืองการปกครอง เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ(ประชาธิปไตยประชาชน)เพื่อคนส่วนใหญ่   ที่รัฐเป็นผู้รวมศูนย์ทุนของสังคมรับใช้สังคม   ได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความสามารถให้เป็นนายทุน  และรัฐได้สนับสนุนการก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางด้านพลังการผลิตของปัจเจกชนด้วนการหนุนให้ก่อเกิดไม่ต้องรอสะสมทุนเองเหมือนประเทศทุนเสรีที่ก่อเกิดก่อน   สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้หากมีความสามารถ   ทำให้ประเทศจีนก้าวกระโดดล้ำหน้าประเทศอื่น ๆ และได้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI  ที่ล้ำหน้าของโลกมารองรับสังคมจีนที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ   ทั้งนี้รัฐเพราะรัฐนำโดยพรรค  นั้นทำหน้าที่เป็นสามตัวแทน  คือ 1 เป็นตัวแทนชนชั้นที่ก้าวหน้า  2  เป็นตัวแทนพลังการผลิตที่ก้าวหน้า  3  เป็นตัวแทนการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า   เป้าหมายนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมนิยมตามลักษณะพิเศษเฉพาะของสังคมจีน

สำหรับประเทศไทย ที่อำนาจรัฐพันลึกได้ใช้อำนาจเผด็จการโบราณ  จองจำสังคมไทยปล้นประเทศด้วย "ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ"  ตกเป็นเหยื่อของจักรวรรดินิยม ปล้นชิง  ประชาชนถูกกดขี่ขาดพลังการต่อสู้  เพื่อสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกชั้นชนมีพื้นที่เพื่อบรรลุศักยภาพในการร่วมสร้างสรรค์ประเทศ    การต่อสู้ให้ได้ การปกครองประชาธิปไตย  จึงเป็นภารกิจของผู้ตื่นรู้

 

CR : พลังชน

No comments:

Post a Comment