Wednesday, August 29, 2018

กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยการเอาเงินภาษีประชาชนไปแจกให้คนซื้อสินค้าจากบรรดาเจ้าสัว

🚩🚩 มันก็เอาเงินไปแจกเจ้าสัวทั้งหลายให้ร่ำรวย ส่วนคนจนที่ใช้สวัสดิการบัตรคนจน ไม่ได้มีอาชีพการงาน การเงินที่มั่นคง พอจะจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่น มันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน ผ่องถ่ายเงินไปให้เจ้าสัวผ่านบัตรคนจนมากกว่า 😡😡😡 กท.พาณิชย์เผยบัตรคนจนกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า มั่นใจทำต่ออีก2-3 ปีเศรษฐกิจรากหญ้าฟื้นแน่นอน

No comments:

Post a Comment