Wednesday, August 29, 2018

การประชุมวางแผนโน้มน้าวกล่าวถึง การเข้ายึดครองประเทศไทย

การประชุมวางแผนโน้มน้าวกล่าวถึง การเข้ายึดครองประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค ของมุสลิม
ถ้าคุณคือคนไทย ต้องเปิดดู ให้รู้เรื่องจริงเช่นนี้ ที่เกิดขึ้นมีจริง


No comments:

Post a Comment

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท!

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท! 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:14 น.         10 ก.ค.62 - นายกอร์ปศักดิ์...