Thursday, August 30, 2018

"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกัน


"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกันกลางเมืองหลวง ใช้กล้องส่องทางไกลยังกับล่าสัตว์ในป่า

No comments:

Post a Comment