Tuesday, September 4, 2018

บุคคล 2 ลักษณะ “นักต่อสู้ กับ นักโต้แย้ง”บุคคล 2 ลักษณะ “นักต่อสู้ กับ นักโต้แย้ง”

ในขบวนการต่อสู้ นอกจากจะแยกออกเป็นประเภทต่างฯแล้ว ยังแยกออกได้ อีก 2  ประเภท คือ "นักต่อสู้ กับนักโต้แย้ง" โดย

  1. ลักษณะของนักต่อสู้ จะคิดไปข้างหน้า  หาทางต่อสู้  ไม่คอยจับผิด  คิดโต้แย้งใคร  อาศัยเวลาพิสูจน์ความจริงและผลงาน  ไม่อวดตัวเป็นสัพพัญญู รู้ทุกเรื่อง ให้คนอื่นต้องเชื่อและฟังตน   นักต่อสู้จึงมีลักษณะสร้างสรร ทำให้สังคมพัฒนา

  2. นักโต้แย้ง มีลักษณะตรงข้ามกับนักต่อสู้ ต้องหาเหตุโต้แย้ง จับผิดคนอื่นตลอดเวลา  ประเภทคนอื่นไม่ได้เรื่อง ไม่มีอะไรถูก  ความคิดเห็นของตนเท่านั้นที่ถูกต้อง  ใครไม่เชื่อและไม่ฟังตน  ก็เที่ยวว่าเขามโนผิดฯ  แต่พอความจริงปรากฏว่าตัวเองผิด  ก็จะบิดไปพูดเรื่องอื่น


นักโต้แย้งจึงไม่มีลักษณะสร้างสรร กลายเป็นคนขวางโลก เข้าร่วมวงไหนกับใครไม่ได้ วงแตกเสมอ  จึงมักจะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวกับหมา กับแมว เพราะไม่เถียง นักโต้แย้งจึงมักสรุปคนอื่นง่ายฯ  พอเขาคิดไม่เหมือนตน หรือไม่ฟังตน ก็สรุปเขาทันที มะโน ขายตัว ทิ้งอุดมการณ์  อยากกลับบ้าน  โดยไม่มองตัวเองไปเทียบกับคนที่ตนกล่าวหาว่าเขามีเกียรติประวัติเหนือกว่าตนเท่าไหร่

สุรชัย แซ่ด่าน
3 ก.ย. 2561

No comments:

Post a Comment