Wednesday, September 12, 2018

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) สองฉบับสุดท้ายลงราชกิจจานุเบกษา คือ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2561 และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. 2561

สำหรับ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในอีก 90 วันข้างหน้านับแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือตรงกับวันที่ 12 ธ.ค. โดยการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเกิดขึ้นภายใน 150 วันนับจากวันดังกล่าว

ร่างปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส.

12 ก.ย. - พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
23 ก.ย. - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้
26 ก.ย. - กกต. ออกร่างประกาศเขตเลือกตั้งและจำนวน ส.ส. (จากนั้นจะให้พรรคเสนอความเห็น)
13 พ.ย. - กกต. ออกประกาศเขตเลือกตั้ง/จำนวนประชากร/พรรคเริ่มเข้าสู่กระบวนการไพร์มารี
12 ธ.ค. - พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้กฎหมาย
19 ธ.ค. - ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้
20 ธ.ค. - ครม. พิจารณาร่าง พ.ร.ฏ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ
31 ธ.ค. ประกาศ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
24 ก.พ. 62 วันเลือกตั้ง
ที่มา: บีบีซีไทยปรับปรุงจากปฏิทินเลือกตั้ง(เบื้องต้น) ของ กกต. ที่เผยแพร่ในที่ประชุมของสำนักงาน กกต.

พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีเนื้อหาทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยถือเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการนำระบบเลือกตั้งแบบ "จัดสรรปันส่วนผสม" มาใช้ โดยให้ประชาชนเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 เขต และนำคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ทั้งประเทศของพรรคนั้น ๆ ไปคำนวณสัดส่วนจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อรวม 150 คน นอกจากนี้ยังกำหนดให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อแล้วประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ยอมไปใช้สิทธิก็จะถูกตัดสิทธิในการลงสมัคร ส.ส. สมาชิกท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการการเมือง

โดยหีบเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนการนับคะแนนจะเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้ง

กกต. ชุดที่ 5 กับภารกิจจัดเลือกตั้งในปีที่ 5 ของ คสช.
วิษณุ: เลือกตั้งเร็วสุด 24 ก.พ. 62
ส่วน พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. จะมีผลใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 13 ก.ย. นั่นเอง มีเนื้อหารวม 99 มาตรา โดยกำหนดให้ ส.ว. มีทั้งสิ้น 200 คน แต่เฉพาะในวาระเริ่มแรก 5 ปี กำหนดให้มี ส.ว. 250 คนจะมีที่มาจาก 3 ช่องทางคือ 1. มาจากการสรรหาของ คสช. จำนวน 194 คน 2. ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน และ 3. การเลือกตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้ง 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ จำนวน 200 คนก่อนส่งรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกขั้นสุดท้ายเหลือ 50 คน

ตามปฏิทินเบื้องต้นของ กกต. คาดการณ์ว่า ครม. จะพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฏ.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ในวันที่ 15 พ.ย. ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยประเมินว่าจะจัดการเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ว. ระดับอำเภอได้ในวันที่ 30 ธ.ค. ระดับจังหวัดในวันที่ 6 ม.ค. 62 และระดับประเทศในวันที่ 16 ม.ค. 62

No comments:

Post a Comment