Wednesday, September 26, 2018

นักการเมือง ทำไมถึงถูกสร้างให้เป็นผู้ร้าย

นักการเมือง ทำไมถึงถูกสร้างให้เป็นผู้ร้าย

สวัสดีมิตรสหาย     การเมืองการปกครองของสังคมโลก   ได้วิวัฒนาการ   และพัฒนาการจากสังคมชนเผ่า    ที่ต้องต่อสู้ด้านพลังการผลิต  และต้องต่อสู่ดำรงค์ผลประโยชน์ของเผ่าพันธ์   ที่ต้องพึ่งพิงผู้แข็งแรงเป็นหัวหน้าเผ่าในการทำหน้าที่ผู้ปกป้อง   เมื่อย่างก้าวเข้าสังคมทาสเกิดการวิวัฒนาการของสังคมชนชั้น    ที่เกิดความขัดแย้งพื้นฐานของสังคมที่ขยายตัวพัฒนาการตามวิถี   ได้ทำหน้าที่แยกเกิดสถานะ  ชนชั้นที่ปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครอง   ที่ขัดแย้งกันและอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์ในองค์เอกภาพในกรอบความสัมพันธ์ทางการผลิตร่วมแบ่งผลประโยชน์กัน   ในขณะที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน  มีลักษณะสัมพันธ์ต่อสู้กันในโครงสร้างระบอบการปกครองหนึ่งๆ      ในที่สุดมีความขัดแย้งรุนแรงโค่นล้มปฏิวัติสู่การสร้างระบอบการปกครองใหม่   และเกิดชนชั้นใหม่ในยุคสมัยใหม่  จากยุคทาส  สู่ยุคศักดินา  และสู่ยุคทุนนิยม   ที่แต่ละยุคก็เกิดชนชั้นใหม่ความสัมพันธ์ทางการผลิตใหม่ๆ   และระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบใหม่   แต่ซากเดนความคิดเดิมยังไม่ได้ละลายหายไปยังเป็นสารตกค้างเจือจางอยู่ในสมอง  อยู่ในสังคม

เมื่อโลกได้วิวัฒนาการสู่ระบอบการปกครองของสังคมเสรีทุนนิยม    ที่ใช้รูปแบบระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตย   ที่เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์  ทางชนชั้น ชั้นชนหลากหลายอาชีพ   ต่างก็ต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐ  ผ่าน พรรคที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางชนชั้น    ในการทำสงครามที่ไม่หลั่งเลือด  คือการต่อสู้ทางการเมือง  เคลื่อนไหวเสนอนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง   เพื่อให้ได้รับการไว้วางใจได้เสียงข้างมากผ่านการเลือกตั้งตัวแทนนักการเมืองเข้าสู่การทำหน้าที่บริหารอำนาจรัฐ    นักการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหลัก  ของระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตย   ได้ทำหน้าที่ให้กลไกรัฐให้ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนตามนโยบาย   และนักการเมืองยังเป็นตัวเชื่อมความต้องการของประชาชน   นำมาประมวลให้เกิดทิศทางนโยบายใหม่ ๆ  เพื่อเสริมความสามารถพลังปัจเจก  เพื่อปลดปล่อยขยายพลังการผลิต   เพื่อการอยู่ดีกินดี

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยนั้น

  • อำนาจอธิปไตยต้องเป็นชองประชาชน

  • เสรีภาพต้องบริบูรณ์

  • ต้องเสมอภาพทางกฎหมาย และโอกาส

  • ต้องยึดหลักกฎหมาย นิติรัฐนิติธรรม

  • ผู้บริหารระดับสูงต้องมาจากการเลือกตั้ง


แต่ทว่าสังคมการปกครองเผด็จการโบราณไทย   ที่ใช้อำนาจปล้นชิงประเทศประชาชน   โดยผ่านกลไกอำนาจข้าราาชการอำมาตย์  ใช้รูปแบบวิธีการปกครองประชาธิปไตย เมื่อ  6 เมษายน  2489    ได้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์  เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการช่วงชิงการเมืองระบบรัฐสภา  โดยได้จัดตั้งกลุ่มบุคคลผู้หลงผิดทรยศต่อชนชั้นตนเอง  ทำหน้าที่เป็นนักการเมืองทรยศต่อผลประโยชน์ของประชาชน  รับใช้เผด็จการโบราณ   ตลอดเวลาได้สร้างความเลวร้ายต่าง ๆ  ทำลายภาพพจน์นักการเมืองให้ประชาชนเข้าใจผิดเกลียดชังนักการเมืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตย  ยกย่องระบอบอำมาตย์  เพื่อสืบทอดการปล้นชิงประเทศ   ตลอดเวลาได้สร้างวาทกรรม  ใช้หลักตรรกะวิบัติบิดเบือน สร้างความเลวร้ายต่าง ๆ ทำลายนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย   ถึงขั้นเข่นฆ่า   และตั้งข้อกล่าวหาใช้อำนาจศาลลงโทษ  ไล่ล่าประชาชนผู้รักชาติประชาธิปไตย  เป็นระรอกหลายครั้ง  เพื่อปิดกั้นข่มขู่เพื่อรักษาอำนาจรัฐเผด็จการโบราณ   อาศัยสื่อเพื่อผลิตซ้ำ้มอมเมาประชาชนให้หลงผิด  ชื่นชมกราบไหว้ซาตานเผด็จการโบราณ

ปัญหาต่างที่ทับซ้อนในสังคมไทย  ที่เกิดขึ้นทุกด้านในสังคมที่เติบโต  นั้นล้วนเกิดขึ้นภายใต้ระบอบการปกครองเผด็จการโบราณที่ครอบงำที่ล้าหลัง  ไม่สอดคล้องตามไม่ทันโลกที่ได้วิวัฒนาการไปไกล  ในขณะที่ประเทศไทยอ่อนแอ

         
พลังชน
26-  9 -18

No comments:

Post a Comment