Monday, October 1, 2018

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงตั้งหน่วยงานใหม่ สังกัด สตช.

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงตั้งหน่วยงานใหม่ สังกัดสตช.
https://www.thebangkokinsight.com/47979

No comments:

Post a Comment

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท!

เอาล่ะสิ'กอร์ปศักดิ์'แฉ 5 ปีรัฐบาลคสช.สร้างหนี้ 2 ล้านล้านบาท! 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:14 น.         10 ก.ค.62 - นายกอร์ปศักดิ์...