Saturday, September 1, 2018

ฅนไทย โปรดทราบ !!! กฎหมายไทย เป็น กฎหมายลายลักษณ์อักษร

ฅนไทย โปรดทราบ !!! กฎหมายไทย เป็น กฎหมายลายลักษณ์อักษร

ไม่มีตัวบทกฎหมาย บัญญัติ ให้ ข้าราชการทหาร ๓ เหล่าทัพ ร่วมกัน ยึดอำนาจ (ปล้นอำนาจ) การปกครองประเทศ จาก รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งได้ !
ไม่มีกฎหมาย บัญญัติ ให้ ศาลฎีกา มีอำนาจพิพากษา ว่า ผู้ที่ยึดอำนาจการปกครองได้สำเร็จ ไม่มีความผิด  ไม่มีกฎหมาย บัญญัติ ว่า ผู้ที่ยึดอำนาจได้สำเร็จ ได้อำนาจอธิปไตย ไปเป็นของพวกตน และ มีอำนาจออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองได้/
ไม่มีคำว่า “รัฏฐาธิปัตย์” ใหกฎหมายไทย

ดังนั้น ผู้ที่ยึดอำนาจสำเร็จ และ ประกาศล้มล้าง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา และ ศาล จึงมีความผิดฐานเป็นกบฏ และ ถือว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการล้มล้างสถาบันทุกสถาบัน ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วย/
เมื่อยึดอำนาจได้สำเร็จแล้ว พวกที่ยึดอำนาจ ยังได้ใช้อำนาจโจรกบฏ ของตน ตั้งองค์กรต่างๆ เลียนแบบ องค์กร ของ รัฐ ด้วย ดังนั้น องค์กรเหล่านั้น จึงเป็น องค์กรปลอม ไม่มีอำนาจใดๆตามกฎหมาย

ศาลต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดย โจรกบฏ จึงเป็น ศาลเถื่อน ศาลปลอม ไม่มีอำนาจตุลาการ คำพิพากษา ของ ศาลปลอม จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

การตรวจสอบ ว่า องค์กรใด เป็น องค์กรเถื่อน องค์กรปลอม สามารถดูได้จาก สภาที่แต่งตั้ง ผู้ที่แต่งตั้ง และ ผู้ที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

คนไทย จำนวนไม่น้อย เข้าใจผิด คิดว่า เมื่อ พระมหากษัตริย์ ลงพระปรมาภิไธย แล้ว ถือว่า เป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมาย องค์กรเถื่อน ก็กลายเป็น องค์กรแท้ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะ ไม่มีกฎหมาย บัญญัติให้ พระมหากษัตริย์ มีอำนาจลงพระปรมาภิไธย รับรอง กฎหมายเถื่อน องค์กรเถื่อน ให้เป็น กฎหมายแท้ และ องค์กรแท้ได้ ของเถื่อน จึงยังเป็นของเถื่อนอยู่อย่างเดิม/

คนไทย โปรดทราบว่า ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้น พระมหากษัตริย์ ทรงอยู่ภายใต้บังคับรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับประชาชน เว้นแต่ มีบทบัญญัติให้มีอำนาจพิเศษตาม รัฐธรรมนูญ เช่น อำนาจของ พระมหากษัตริย์ ใน สถาบัน พระมหากษัตริย์ เป็นต้น/

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

มดแดงล้มช้าง ตอน "จะทำอย่างไรเมื่อคนไทย อยู่ใต้อำนาจกระบอกปืน" โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 1 ก.ย. 2561


มดแดงล้มช้าง ตอน "จะทำอย่างไรเมื่อคนไทย อยู่ใต้อำนาจกระบอกปืน"
โดย ดร.เพียงดิน รักไทย
วันที่ 1 ก.ย. 2561

"เขาจะยอมให้มีการเลือกตั้ง ก็ต่อเมื่อเขามั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นไม่มีความหมาย"

🚩🚩 ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิใดๆ เลย เพราะอำนาจอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียว กระทั่งคนๆ เดียวด้วยซ้ำ .....

.....การที่เขายอมให้มีรัฐธรรมนูญ ก็เพราะเขารู้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่มีความหมายอะไร......
.....ในลักษณะเดียวกัน...
"เขาจะยอมให้มีการเลือกตั้ง ก็ต่อเมื่อเขามั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นไม่มีความหมาย"

แม้กระบวนการเลือกตั้งอาจทำให้เราเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น แต่คนที่ได้รับเลือกมา ก็อาจทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อกีดกันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ....
ฉะนั้นประชาชน"จึงไม่มีความหมาย."

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้ทหารมีที่ยืนอย่างถาวรในรัฐบาล "เพื่อให้การแทรกแซงกลายเป็นเรื่องปกติ”

การใช้อำนาจรัฐไม่ใด้ใช้ผ่านทาง"ภาษาปืน"เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้อำนาจผ่าน"การตีความ"และใช้กฏหมายในแบบของเขา เพื่อผลิตพลเมืองที่เป็น"รูปแบบเฉพาะ"ที่มีคุณสมบัติเอื้อให้เขาได้ปกครอง...อย่างชอบธรรม
...
เมื่อได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว. "ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20. ปี" รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องแถลงนโยบายและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ​ซึ่งจะทำให้ “มรดกความคิดของ คสช.” ยั่งยืนคู่สังคมไทยไปอย่างน้อยสองทศวรรษ ☹️☹️☹

อ.มานิตย์ จิตจันทร์กลับ

Friday, August 31, 2018

"ปิดฉากสหพันธรัฐไท" โดย ส.วันชนะ เสรีชน วันที่ 30 ส.ค. 2561"ปิดฉากสหพันธรัฐไท" โดย ส.วันชนะ เสรีชน วันที่ 30 ส.ค. 2561

อุดมการณ์มดแดงล้มช้าง


อุดมการณ์มดแดง


อุดมการณ์มดแดงเป็นไปตามคำขวัญดังนี้
มดแดงล้มช้าง รักประเทศไทย ใฝ่สามัคคี มีเหตุผล ฝึกฝนเสรีประชาธิปไตย ไล่เผด็จการ ต้านทรราช และตัดวงจรอุบาทว์ให้สิ้นเพื่อลูกหลาน

สาระสำคัญของแนวทางมดแดง
ด้วยหลักการข้างต้น อุดมการณ์มดแดง สรุปเป็นสาระสำคัญ ๆ ดังนี้
๑. มดแดงแต่ละตัว จักเชื่อว่าตนเองคือส่วนสำคัญของการสร้างพลังอันมหาศาลเพื่อการเปลี่ยน ลด ทำลายหรือกำจัดสิ่งชั่วร้าย และขณะเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งดีมีอารยธรรมและเป็นคุณให้แก่บ้านเมืองและสืบผลไปยังลูกหลานในอนาคต
๒. มดแดงแต่ละตัว จักรู้สิทธิพื้นฐานและสิทธิอันเป็นธรรมในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยรู้ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งด้านการตรากฎหมาย บริหารบ้านเมือง และการผดุงความยุติธรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย
๓. มดแดงแต่ละตัว จักขยันแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ ความจริง และข้อมูลใหม่ ๆ อันควรต้องประดับปัญญา เพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรม เป็นธรรม รอบคอบ ไม่มีอคติหรือดูถูกใครอย่างไร้เหตุผล และสร้างสรรค์
๔. มดแดงแต่ละตัว จักแสวงหากัลยาณมิตร เผยแพร่ความจริง และสร้างเครือข่ายมดแดงอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่เลือกสีเสื้อ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะใด ๆ
๕. มดแดงแต่ละตัว จักขยันในการคิด พูด และทำ เพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้าย และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบข้าง และประเทศชาติ
๖. มดแดงแต่ละตัว จักมีความอดทนต่อความเห็นต่าง มีความเข้าใจที่มาที่ไปแห่งความแตกต่าง และมีความเมตตาสูงที่จะอธิบาย รอ และให้โอกาสคนอื่นเรียนรู้ เพื่อกลายเป็นมดแดงที่เข้มแข็ง
๗. มดแดงแต่ละตัว จะต้องก้าวพ้นความคิด การพูดจา และการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคับแคบ เห็นแก่ตัวมีอคติ ดูถูกผู้อื่น ผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล หรือมีความโกรธ และอยู่บนความหลงตัวบุคคล ระบอบ รูปแบบ และวิธีการใด ๆ เหนือหลักอารยธรรมแห่งเหตุผลและสัจจะของความเป็นมนุษย์
๘. มดแดงแต่ละตัวจักยกตัวเองเป็นตัวจักรของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของตัว คนรอบข้าง และสังคม ไม่งอมืองอเท้า คือนำความคิด ความรู้ และประสบการณ์ไปสานต่อและประมวลเป็นอุดมการณ์ที่ชัดเจน และกำหนดเป็นแนวปฎิบัติได้ แล้วนำไปปฎิบัติจริง ทั้งมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม
๙. มดแดงแต่ละตัว จะไม่ยอมให้เกิดสิ่งชั่วร้ายหรือการทำร้ายสมาชิกมดแดงต่อหน้าต่อตา โดยไม่กระทำการใด ๆ และสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่ง ต้องได้รับการต่อต้าน ขัดขวาง และทำลายล้างเสมอเมื่อมีโอกาส หากทำด้วยตัวเองเกินกำลัง ต้องรู้จักระดมเครือข่ายมดแดงให้ประสานงานกันโดยธรรมชาติ ไม่ต้องรอแกนนำใด ๆ
๑๐. มดแดงแต่ละตัว จักส่งเสริมแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกรูปแบบ แต่จะต่อต้าน ประนาม แสดงความเกลียดชังและปฎิเสธการปกครองที่เป็นเผด็จการ การกระทำที่เป็นกบฎต่ออำนาจสูงสุดทุกชนิด และจะไม่งอมืองอเท้าดูใครย่ำยีประชาธิปไตยอีก

Thursday, August 30, 2018

ความจริงประเทศไทย ตอน "ข้าฯ ราษฎรคือใคร และกำลังทำอะไรกันอยู่" โดย ส.คมเคียวและมิตรสหาย 30-08-2018


ความจริงประเทศไทย ตอน "ข้าฯ ราษฎรคือใคร และกำลังทำอะไรกันอยู่" โดย ส.คมเคียวและมิตรสหาย 30-08-2018


***ขออภัยสัญญาณอินเตอร์เนตวันนี้ไม่ค่อยดีครับ***

โฟนอิน นปช.ยูเอสเอ ตอน "สู้แบบข้าวซอยไก่และวันชนะเสรีชน" โดย ส.ข้าวซอย และ วันชนะ


โฟนอิน นปช.ยูเอสเอ
ตอน "สู้แบบข้าวซอยไก่และวันชนะเสรีชน"
โดย ส.ข้าวซอย และ วันชนะ วันที่ 28-08-2018

ด้วยการโฆษณาว่า ได้จัดตั้งกองกำลังอาวุธจำนวน 800 คน และจะจัดตั้ง จานดาวเทียมของตัวเอง จะต้องใช้เงินเยอะ จึงขอรับบริจาคไปทั่วโลก ได้เงินมาเยอะ

ด้วยการโฆษณาว่า ได้จัดตั้งกองกำลังอาวุธจำนวน 800 คน และจะจัดตั้ง จานดาวเทียมของตัวเอง  จะต้องใช้เงินเยอะ จึงขอรับบริจาคไปทั่วโลก ได้เงินมาเยอะ  (คุณสุกิจไม่ลองถามดู)

อย่างนี้เรียกว่าอุดมการณ์ นักปฏิวัติ  หรือ 18 มงกุฎ  ยิ่งกว่าขายตัว เพราะไม่มีจานดาวเทียม ไม่่มีกองกำลัง 800 คน  อยู่กันเพียง 8 คน จะบอกรายละเอียดให้ทราบคือ

 1. ชูชีพ หรือสนามหลวง

 2. โกตี๋

 3. ชิมิ เมียโกตี๋

 4. ช่อ ไฟเย็น

 5. แยมมี่ ขันแดง

 6. วินัย หรือ ส เลือด (ส ยังบลัด)

 7. สยาม (ส ข้าวเหนียว)

 8. ส ร้อย


สุกิจ  ทรัพย์เอนกสันติ  ด่าว่า สุรชัย  แซ่ด่าน ขายตัว กลายเป็นทุบลงบนหัว  ของชูชีพ  ชีวสุทธิ์ เพราะสุรชัย  แซ่ด่าน  ประกาศขายที่ดินราคา 23 ล้านบาท  ไม่ใช่ขายตัว แต่ชูชีพ  ชีวสุทธิ์ หรือ ลุงสนามหลวง  ผู้นำจิตวิญญาณ ของสุกิจ ที่โง่เง่า หลงเข้าเป็นสาวก เป็นคนประเภท  18  มงกุฎ หากินด้วยการหลอกลวง  ตั้งองค์กร สหพันธรัฐ ขึ้นมา หลอกเงินแม่ยกและสาวก รู้ไว้เสียด้วย คุณสุกิจ สิ้นคิดเอ๋ย

และนี้ไม่ใช่การหลอกครั้งแรกของ ชูชีพ ชีวสุทธิ์ เริ่มแรกที่แตกออกไปจาก สุรชัย แซ่ด่าน  ก็ไปตั้งแก้งค์ 18  มงกุฎ ร่วมกับโกตี๋  หลอกลวงมวลชน ส่วนคนที่เคยอยู่ด้วยกัน และแยกออกไปก่อน เพราะทะเลาะกับโกตี๋  สนามหลวงไล่ออก เพราะถือหางโกตี๋อย่างหน้ามืด ก็มี ดีเจ ตีโต้ จอมไฟเย็น พอร์ตไฟเย็น และที่น่าเกลียดที่สุดที่สนามหลวงแสดงออกก็คือ

กรณี ดีเจ ซุนโฮ  ที่เคยอยู่ด้วยกันจัดรายการเถียงแทนเจ้า ด้วยกันตั้งแต่ต้น  พอต่อมาผิดใจกันเรื่องเล็กน้อย  แยกบ้านกัน พอดีเจ ซุนโฮ  ถูกไอ้ใหญ่ พัทยา  แดง  กอ.รมน อุ้มฆ่า ชูชีพ แทนที่จะเจ็บร้อน กลับโจมตีหาว่า ดีเจ ซุนโฮ ตายเพราะยาเสพติด

เพราะฉะนั้น คุณสุกิจ และสาวก แม่ยก ทั้งหลาย พึงระวัง  สนามหลวงไม่เคยจริงใจกับใครหลงตัวเองสุดๆ พร้อมทรยศ หักหลังทุกคนถ้าไม่่พอใจ   เดี๋ยวจะหาว่า  อาจารย์สุรชัยไม่เตือน

เวลานี้ สนามหลวงอยู่กัน 3 คนคือ

 1. สนามหลวง

 2. ส ยังบลัด และ

 3. สยาม


ส.  ร้อย ก็แยกออกไปแล้ว โกตี๋ก็ไม่ได้หายไปไหน อยู่ใกล้ฯสนามหลวงนั้นแหละ วันก่อนใช้ชื่อ อวตาล ไลน์.มาเตือนผมว่า ทางใครทางมัน อ่านดูก็รู้ว่าเป็นโกตี๋ ใช้ภาษานักเลง หลังจากทะเลาะบีบคอท่านผู้นำจนรังแตก ละครกองกำลัง 800 คน ถูกแฉจนหากินไม่ได้  จึงร่วมกันแต่งละครถูกอุ้มฆ่า แล้วสร้างละครเรื่องใหม่ สหพันธรัฐไทย หลอกเงินสาวก แม่ยก มาแบ่งกันใช้ ได้สาวกที่ชื่อ สุกิจมาร่วมแก้งค์ 18 มงกุฎ อีกหนึ่งคน  ได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่คุณสุกิจ เพื่อความโปร่งใสในการยกตัวเองเยี่ยมยอด ก็แจกแจงทรัพย์สินของตัวเองออกมาว่ามีอะไรบ้าง ทั้งที่เมืองไทยและในอเมริกา อย่างคนชื่อ สุรชัย  แซ่ด่าน ที่ตรวจสอบได้ และไม่ขี้โม้โจมตีคนอื่น ยกหางตัวเอง อย่างสุกิจที่ก่อนหน้านี้พยายามวางเฉย  ก็เพราะไม่อยากสาวไส้  ที่จะเป็นการทำร้ายจิตใจพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตย

แต่เมื่อละอ่อนไร้เดียงสา อย่างคุณสุกิจ ออกมาก้าวร้าว  ก็จำเป็นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง เพื่อให้สาธารณะชนทั่วไปพิจารณา

การที่คุณสุกิจออกมาโจมตีคนอื่นต่าง ๆ นานา ไม่ลองพิจารณาตรวจสอบตัวเองบ้างหรือว่า มีจุดยืนแน่วแน่อยู่ตรงไหน  ตั้งแต่เริ่มต้นจัดรายการมาหาจุดยืนไม่ได้วิ่งว่อนไปทั่ว ใหม่ๆ ก็กลัว ม. 112 แต่ตอนนี้กล้าแล้วเคยจัดกับอาจารย์หวาน จัดกับ ดร. สุนัย จัดกับ สุรชัย จัดกับ สะเวนก้า จัดกับ ชูพงศ์ จัดกับ ป้าหนิง และอีกหลายคน จนสุดท้ายกลายมาเป็นสาวกของสนามหลวง แห่งสหพันธ 18 มงกุฎไทย

สุกิจเอ๋ย  ดิ้นไปดิ้นมาตายตอนจบ ไอ้น้องชายผู้โง่เง่าน่าเวทนาเอ๋ย เอ็งไม่ต้องกังวลกับคนชื่อสุรชัย แซ่ด่าน หรอก เพราะต่อสู้มาแล้ว 45 ปี ตั้งแต่ยังไม่มีคนชื่อ ทักษิณ ในวงการเมือง ผ่านการต่อสู้ด้วยอาวุธมา 5  ปี ผ่านโทษประหาร ผ่านการติดคุกมาแล้ว 22 ปี  และทรัพย์สินก็พอมีสัก 30 ล้านบาท ไม่ต้องขายตัวหรอก เรียกว่าผ่านบททดสอบมาแล้ว ทั้งรสหวานและรสขม ส่วนเอ็งระวังให้ดี อย่าผิดใจสนามหลวงก็แล้วกัน ถามคนที่เคยอยู่กันมาก็ได้ จะได้เลิกโง่  “โถละอ่อนสุกิจ”

จะขอเรียนต่อ ท่านพ่อยก แม่ยก และสาวกทั้งหลายให้ทราบว่า พวกหลบภัยที่อยู่ในประเทศนี้ ที่รู้กำพืดของสนามหลวงและสหพันธรัฐ  สี่ถึงห้าสิบคน พากันหัวเราะเยาะ และสมเภทเวทนาพวกท่านที่ถูกสนามหลวงหลอกลวงหัวปักหัวปำ ท่านเป็นคนอยู่ไกล พวกเราอยู่ใกล้ จะให้เราเชื่อท่านหรือท่านเชื่อเรา นี้แหละที่เรียกว่า ไม่มีอิสระทางความคิด ข้อที่  2  ในความมีวุฒิภาวะ   6  ข้อ คือ

 1. มีความไม่เห็นแก่ตัว

 2. มีอิสระทางความคิด

 3. มีความอดทน

 4. มีศีลธรรม

 5. มีความมุ่งมั่นใฝ่ฝัน

 6. มีการวิจารณ์ตรวจสอบตนเอง


ก็ตรวจสอบตนเองกันดู ว่ามี 6 ข้อ นี้หรือไม่ ถ้าทำได้นั้นแหละคือนักปฏิวัติ อย่ายกหางตัวเอง สุกิจผู้น่าสงสาร คุณคบกันไม่ได้นานหรอกกับสนามหลวง สุดท้ายกลายเป็นหมาหัวเน่า ส่วนสาเหตุที่ สุกิจ แห่งสหพันธรัฐ ต้องดิ้นเร้าเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าร้อน ๆ ก็มาจากข้อเขียนบทวิเคราะห์ของคนชื่อ สุรชัย  แซ่ด่าน  ต้องแยกมิตร แยกศัตรูให้ชัด และระวัง แดงอำมาตย์ กับ แดง กอ.รมน  ที่ คสช. และอำมาตย์ ส่งเข้ามาแทรกให้เราแตกแยกกัน

ส่งไปทางกลุ่มไลน์เมื่อวันที่่  27 ส.ค. 2561  ซึ่งเท่ากับทุบลงไปบนหัวฝีของ สหพันธรัฐจนปรี้ดแตก

สุรชัย แซ่ด่าน
30 ส.ค. 2561

เปิดหมดเปลือก ขบวนการ "ดูด สส." โดย ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์


เปิดหมดเปลือก ขบวนการ "ดูด สส." โดย ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์


ชนชั้นผู้ที่ถูกปกครองของสังคมไทย หลงสำนึกตกอยู่ภายใต้วัฒนะธรรมชนชั้นปกครองเผด็จการศักดินา

สวัสดีมิตรสหาย.....

ชนชั้นผู้ที่ถูกปกครองของสังคมไทย   หลงสำนึกตกอยู่ภายใต้วัฒนะธรรมชนชั้นปกครองเผด็จการศักดินา  ตั้งฟื้นคืนกระชับอำนาจรัฐ  โดยการทำรัฐประหารควบคุมประเทศด้วย กองทัพ ศาล ข้าราชการในระบอบ  ได้ปล้นชิงประเทศทุกอณูโดยระบอบทั่วทุกด้าน  ก่อหนี้สาธารณะ  ที่เป็นตัวเลขเปิดเผยปัจจุบัน  มากว่า 5.6  ล้านๆ  ที่ครั้งล่าสุด  เผด็จการทหาร คสช. ก่อหนี้ 4 ปี ขาดดุลงบประมาญ ถึง 2 ล้านๆ  ไม่รวมเงินคงคลังที่ผลาญไปอีกมากกว่า  650,000 ล้านบาท (หกแสนห้าหมื่นล้านบาท)  ที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานประชาชนไทยต้องรับใช้แบกรับ  ที่หนี้สินประเทศชนเพดาน กว่า 60% ของ GDP ประเทศ  และที่แสบสันตลอดประววัติศาสตร์ของเผด็จการ  ยังปล้นประเทศที่ยอมเสียค่าโง่  ในกรณีต่าง ๆ   ครั้งล่าสุดด้วยการบ้าอำนาจ ใช้ ม. 44  สั่งปิดเหมืองทองที่พิจิต  ที่กำลังจะหมดสัมปทาน ในอีก 3 ปี  หวังปล้นชิงมาเป็นของกลุ่มผู้กุมอำนาจรัฐ  ทำให้ประเทศตกเป็นเหยื่อของระบอบจักรวรรดินิยมโลก

บริษัทคิงส์เกต  เจ้าของกิจการเหมืองทองที่ถูกปิด ได้ขยายการปิดล้อมบีบบังคับ ด้วยการฟ้อง อนุญาโตตุลาการ ที่ประเทศไทยที่ไม่อาจเอาชนะได้ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่าสูงมากเกินความเป็นจริง แต่ด้วยเล่ห์กลระบอบจักวรรดินิยม ขยายการปิดล้อมบีบบังคับเหยื่อประเทศไทย  บริษัทคิงส์เกตไม่เป็นผู้ฟ้องเอง กลับนำเรื่องไปฟ้อง บริษัทประกันภัย จ่ายค่าเรีบกความเสียหายตามความต้องการ แล้วให้ บริษัทประกันภัย ได้ทำหน้าที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องซ้อน เท่ากับ บริษัทประกันภัย ที่มีเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก เป็นพลังปิดล้อมเหยื่อ (ประเทศไทย) ให้ตกเป็นเบี้ยล่างชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มมากขึ้น ภายใต้กรงเล็บของจักรวรรดินิยมที่ปล้นชิงชาวโลก  ผ่านกลไกสัญญา  ข้อตกลงสากลระหว่างประเทศ

มันเป็นบทเรียนหนึ่งของประชาชนไทย ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ ที่ได้ใช้อำนาจปล้นชิงประเทศ  ผ่านโครงสร้างตามกฎหมาย  และในบางด้านยังใช้ประเพณีการปกครอง แต่งตั้งผู้ควบคุมกลไกอำนาจรัฐระดับสูง เพื่อควบคุมประเทศ ให้ประชาชนถูกควบคุมภายใต้รัฐเผด็จการ

การที่ประเทศตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการสืบต่อมาจากโบราณ โดยซ่อนเร้นภายใต้วิธีการปดครองรูปแบบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร (แต่พยายามบดบังเรียกว่ารัฐสภา) และมีการเลือกสมาชิกสภาเสียงข้างมาก มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ

ในภาวะภายใต้การปกครองเผด็จการ ช่องทางที่จะสามารถแสดงออกพลังอำนาจอธิปไตย ของประชาชน ที่เปิดช่องทางเดียวคือ การมีโอกาสเลือกตั้ง เมื่อโอกาสมาถึงที่จะปลดเปลื้องให้สังคมไทยเรามีโอกาสหลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการ คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อให้ประเทศก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตย อย่าตายประชดป่าช้า  ที่คิดว่าไปเลือกตั้งภายใต้กฎเกณฑ์เผด็จการ ถ้าคิดรังเกลียด ไม่ไม่ใช้สิทธิ  เท่ากับเรามอบอำนาจให้เผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จ   หากเราไม่ละเลยโอกาสอันดีโอกาสเดียว รณณรงค์พร้อมใจไปสำแดงอำนาจ เลือกตัวแทนพรรคฯ  ฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะอย่างท่วมท้น ได้จัดตั้งรัฐบาล  แล้วเป็นพลังผลักดันปกป้องรัฐบาล ให้ใช้อำนาจการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย ออกคำสั่งนโยบาย ให้นำเอารัฐธรรมนูญ ที่ดีที่สุด  มาเปรียบเทียบ ทำประชามติ ใช้แทนรัฐธรรมนูญปี 60 ที่เป็นพิษต่อผลประโยชน์ของประชาชน  เพื่อปลดปล่อยประเทศให้พ้นจากกลไกเผด็จการ

และที่สำคัญกอบกู้ประเทศจากความเสียหายจากการทำรัฐประหารของเผด็จการ  ให้ถือโอกาสใช้เสียงข้างมากในสภาออกกฎหมาย ล้มล้างผลพวงของการทำรัฐประหารทั้งปวงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทย แล้วนำผู้นำเผด็จการมาลงโทษ  เพื่อขุดรากถอนโคนเผด็จการที่บ่อนทำลายประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 70 ปี  นำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ระบอบการปกครองประชาธิปไตย  นั้นรับใช้สังคมที่หลากหลายชนชั้น  เพื่อให้เกิดที่ยืนทุกชั้นชน  เข้ามามีส่วนร่วมบรรลุศักยภาพในการสร้างสรรค์ประเทศสู่รัฐสวัสดิการ

เครดิตร : พลังชน

"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกัน


"เหี้ยสั่งฆ่า" มาดูความอำมหิตของเผด็จการไทย ในการสั่งฆ่าคนในชาติเดียวกันกลางเมืองหลวง ใช้กล้องส่องทางไกลยังกับล่าสัตว์ในป่า

Wednesday, August 29, 2018

วัตถุประสงค์ "พรรคไทก้าวหน้า"


วัตถุประสงค์ "พรรคไทก้าวหน้า" โดย หลวงตาชู เปลี่ยนระบอบ ประจำวันที่ 31มีนาคม 2561
ดาวน์โหลด MP3. http://www.mediafire.com/file/8bgdkut...

ความจริงประเทศไทย ตอน "ศัตรู..คนเสื้อแดง คือ สหพันธรัฐไท"


ความจริงประเทศไทย ตอน "ศัตรู..คนเสื้อแดง คือ สหพันธรัฐไท" โดย อเนก ซานฟราน วันที่ 29-08-2018

"ทักษิณ ยังตายไม่ได้"


ทางออกประเทศไทย ตอน "ทักษิณ ยังตายไม่ได้" โดย หลวงตาชู เปลี่ยนระบอบ วันที่ 26-08-2018
ดาวน์โหลด MP3.
http://www.mediafire.com/file/f6v5v6ava42i5cs/Chupong%20Theetuan%2026-08-2018.mp3

'วิญญัติ'จี้ป.ป.ช.เร่งชี้มูลคดีโรงพักทดแทน พร้อมส่งหลักฐานเด็ด 60 หน้า

ประวัติ ของยา ฆ่าหญ้า "ฝนเหลือง"

ประวัติ ของยา ฆ่าหญ้า
บริษัท มอนซันโต้ ได้ผลิตอาวุธเคมี ใช้ในสงครามเวียตนาม คนไทยที่ไปรบในเวียตนาม ตั้งชื่อมันว่า "ฝนเหลือง" อเมริกา ใช้โปรย ในป่าที่เวียตกงอยู่ เวลาไม่นาน ป่าทั้งป่า ต้นไม้ต้นหญ้า จะแห้งตาย ทหารอเมริกา จะจุดไฟเผาป่า ด้วยระเบิดนาปามล์ ว่ากันว่า มดสักตัวก็ไม่มีหลงเหลือ ในป่านี้


หลังสงคราม ฝนเหลืองถูกนำมา ขายให้เกษตรกรไทย เพื่อใช้เป็น "ยาฆ่าหญ้า" คนไทยใช้ยาฆ่าหญ้าแบบสนุกมือ ปีละมากกว่า 2 พันตัน
ขณะที่สหรัฐประกาศห้ามใช้ยาตัวนี้ และห้ามมีไว้ครอบครอง เวียตนาม ตระหนักถึงพิษของมันดี ห้ามนำเข้าประเทศโดยเด็ดขาด ผลของพิษ
ยาที่ตกค้าง แล้วชะล้างลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้คนไทยที่รับพิษนี้ต้องป่วย เป็นโรคมะเร็งและตายด้วยมะเร็ง มากที่สุดในโลก


เราควรส่งสารถึงผู้มีอำนาจ ห้ามนำเข้า ฝนเหลือง หรือ ยาฆ่าหญ้า กรัมม๊อคโซน ได้แล้วก่อนที่คนไทยจะสูญพันธ์ุ เหลือแต่แผนที่ประเทศไทย


พม่า (เขื่อนไม่แตกแค่ชำรุด ล่าสุดซ่อมได้แล้ว)

🚩🚩 #พม่า (เขื่อนไม่แตกแค่ชำรุด ล่าสุดซ่อมได้แล้ว)
29 ส.ค.61  พม่าปิดทางด่วนย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์​ ระหว่างหลักไมล์​ 165/1-165/3 เนื่องจากตอม่อและคอสะพานข้ามน้ำสั่ว​ จ.ตองอู​ เขตพะโค​ ถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหาย​ พล.อ.อาวุโส​ มินอ่องไหล่ง์​ ผบ.ทสส. พม่าไปดูที่เกิดเหตุแล้ว


สะพานข้ามแม่น้ำสั่ว จ.ตองอู เขตพะโค บนทางด่วน ย่างกุ้ง-เนปยีดอ-มัณฑะเลย์ ที่ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาพะโคและ **น้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำ ไหลกัดเซาะตอม่อ ใช้การได้เพียงขาล่อง เลนเดียว จนท.จัดให้รถทั้ง 2 ด้านผลัดเปลี่ยนกันผ่าน
รอยเตอร์ รายงานว่า น้ำทะลัก spillway แตกหักการประชุมวางแผนโน้มน้าวกล่าวถึง การเข้ายึดครองประเทศไทย

การประชุมวางแผนโน้มน้าวกล่าวถึง การเข้ายึดครองประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค ของมุสลิม
ถ้าคุณคือคนไทย ต้องเปิดดู ให้รู้เรื่องจริงเช่นนี้ ที่เกิดขึ้นมีจริง


คำประกาศของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับผู้บัญชาการทหารบกประเทศพม่า

ในรายงานคำประกาศของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับผู้บัญชาการทหารบกประเทศพม่า อาจมีการคัดค้านจากประเทศจีนในองค์กรสภาความมั่นคงสหประชาชาติ (U.N.S.C.) มิให้ดำเนินคดีในศาลโลกกับประเทศพม่า การใช้คำว่า Privileged and Immunity (เอกสิทธิ์และการคุ้มครอง) ของจีนในครั้งนี้ จะมีผลต่อสภาความมั่นคงสหประชาชาติหรือไม่??? เป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

อเมริกาได้ใช้ Privileged and Immunity คุ้มครองอิสราเอลทาแล้วในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลอิสราเอล และปัจจุบันคดีนั้นยังดำเนินการอยู่ในชั้นสอบสวนของศาล Judicial Conduct (กระบวนการยุติธรรม) ตามหลักเกณฑ์แห่งบังกาลอร์ (Bangalore Principles) จะถูกนำมาใช้ร่วมพิจารณาในคดีนี้หรือไม่..?

ถ้าจีนขวางกระบวนการยุติธรรมจริงๆ จะโดนกล่าวหาเป็นการ Obstruction of justice (ขัดขวางทำลายกระบวนการยุติธรรม) หรือไม่..?

เราต้องคอยติดตามกันแบบกระชั้นชิดติดขอบเวทีครับ

กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยการเอาเงินภาษีประชาชนไปแจกให้คนซื้อสินค้าจากบรรดาเจ้าสัว

🚩🚩 มันก็เอาเงินไปแจกเจ้าสัวทั้งหลายให้ร่ำรวย ส่วนคนจนที่ใช้สวัสดิการบัตรคนจน ไม่ได้มีอาชีพการงาน การเงินที่มั่นคง พอจะจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่น มันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน ผ่องถ่ายเงินไปให้เจ้าสัวผ่านบัตรคนจนมากกว่า 😡😡😡 กท.พาณิชย์เผยบัตรคนจนกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า มั่นใจทำต่ออีก2-3 ปีเศรษฐกิจรากหญ้าฟื้นแน่นอน

ช้า 2 วันเอง!! ‘ชลำ’ ย้ำ ร.ร.เอกชนได้งบแน่นอน แค่เลื่อนออกไป 2 วัน

🚩🚩 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียนต้องนำไปจ่ายเงินเดือนครู ถ้าไม่ได้ครูเอกชนภาคอีสานเดือดร้อนแน่ แค่เลื่อนออกไป 2 วัน จริงหรือ หรือเงินที่มีไม่พอจ่าย จะอ้างต้องตรวจสอบจำนวนนร.ซ้ำซ้อน มันอ้างยากนะ ระบบตรวจสอบข้อมูล psis ของสช. ถ้ามีนักเรียนซ้ำซ้อนจริงระบบจะตัดชื่อนร.ออกโดยอัตโนมัติ ที่เหลือก็น่าจะเบิกจ่ายได้ตามปรกติ ที่เลื่อนจ่ายเงินเพราะเหตุผลเดียวกับค่าหนังสือเรียนที่ไม่มีจ่ายรึป่าว 😂😂 ‘ชลำ’ ย้ำ ร.ร.เอกชนได้งบแน่นอน แค่เลื่อนออกไป 2 วัน

Tuesday, August 28, 2018

หางเจ้าสัวใหญ่สองคน หางเริ่มโผล่อภิมหาโครงการ

หางเจ้าสัวใหญ่สองคน หางเริ่มโผล่อภิมหาโครงการคนหนึ่ง “เสี่ยเจริญช้าง​“ ที่เพชรบุรี​ “เสี่ยเจริญซีพี​“ ที่ฉะเชิงเทรา​ เป็นแสนล้านสอดรับกับแผน​ ECC"ตะวันออก” ที่ให้จีนมาลงทุน 99 ปี อย่างนี้ไม่เอื้อนายทุน​ ไม่ขายชาติแล้วจะเรียกว่าอะไร?

คือตอนนี้​ พี้น้องรากหญ้าทุกข์ระทม​มาก เพราะถูกพวกโจรปล้น​และนายทุนผูกขาดซํ้าเติม​ ไม่มีหนทางสู้ได้ กำลังเข้าสู่ยุค”กาลีครองเมือง​“ ต่างชาติมาแย่งงาน แย่งที่ทำกิน

เชิญชมอภิมหาโครงการยักษ์ ที่เพชรบุรี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ของคุณเจริญ (เบียร์ช้าง) 35,000 ไร่ รองรับ AEC มีประมาณ 8 ส่วน ทั้งสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาและศูนย์นวัตกรรม อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย สนามกอล์ฟ และสนามกีฬาทุกอย่าง ยักษ์จริงๆ นะประเด็นที่น่าจะสร้างอารมณ์ร่วมให้พี่น้องได้สำนึกและเลิกจำยอมเสียทีได้ตอนนี้มี3ประเด็นคือ

1.ภัยคุกคามจากต่างชาติ​
2.ภัยคุกคามจากทุนสามานย์​
3.ภัยคุกคามจากปัญหาเศรษฐกิจ​
4.ภัยคุกคามจากยาเสพติด
ช่วยกันแชร์ต่อๆๆๆไปให้มากๆค่ะ


พากษ์ภาษาไทยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ "คมเคียว เรดิโอ"

"เลือกตั้งสิครับ แล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของประเทศ"

พบกันคืนนี้ 4 ทุ่ม เมืองไทย ทางยูทูป "นปช.ยูเอสเอ"


พบกันคืนนี้ 4 ทุ่ม เมืองไทย มันส์ ทุกหยด สดทุกวัน
ทางกลุ่มไลน์ นปช.ยูเอสเอ

ทักทายมิตรสหาย ปรับทุกข์ ผูกมิตร

สวัสดีมิตรสหาย...

ประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ได้ถือกำเนิดก่อเกิดจากการรู้จักการใช้แรงงานสร้างเครื่องมือทำการผลิตสร้างสรรค์ชัวร์ปัจจัย  เมื่อประมาณ สองแสนกว่าปี ที่ผ่านมา   ตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์  ได้เรียนรู้สรุปบทเรียนในวิถีชีวิตต่อสู้ทางการผลิตที่ปฏิสัมพันธ์กับภาวะวิสัยในโลกธรรมชาติ     ในขณะเดียวกันได้ต่อสู้ในสังคมชนชั้น  ทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ทางการผลิต    ได้ก่อเกิดยุคสมัยเกิดการพัฒนาวิวัฒนาการทางสังคม  ทั้งด้านพลังการผลิต- ความสัมพันธ์ทางการผลิต    นำไปสู่การปลดปล่อยพลังการผลิต  ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่สะสมจากแรงงานจากบุษพกาล   จากผู้ใช้แรงงาน  เพื่อสร้างผลผลิตให้ได้มาก ๆ  ในมิติของผู้ใช้แรงงานเพื่อลดพลังแรงงานในการผลิตผ่อนคลายความตรึงเครียด  ผลักดันให้คุณภาพชีวิตมวลมนุษย์สู่สังคมให้บรรลุเจตน์จำนงค์

ในอีกมิติหนึ่งของเจ้าของปัจจัยการผลิตผู้มีอำนาจรัฐ   ต้องการพัฒนาการพลังการผลิต   ให้เกิดการวิวัฒนาการ  เพื่อลดต้นทุนแรงานในการผลิต  เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรสูงสุด   นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อหลายร้อยปี  ตั้งแต่ยุค ค.ศ. 16-17  ที่ผ่านมา  ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ ครั้งที่ 1 ในอังกฤษ     และต่อ ๆ มาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที 2 ยุคไฟฟ้า  ยุคที่ 3 ด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   และโลกได้เข้าสู่  การปฏิวัติยุค 4.0  และจะตามมาด้วยความถี่ที่มากขึ้น

มีการประมาณพลังการผลิตในปัจจุบัน  ถ้าเดินเครื่องเต็มที่  สามารถผลิตชีวปัจจัยมูลค่าการใช้สอยให้ขาวโลก มากกว่า หกพันล้านคน  ในหนึ่งปีบริโภคได้ถึง 25 ปี โลกได้เดินทางมาถึงทางแยกสองแพร่ง   ที่พลังการผลิตพลังการผลิตยุค 4.0 นี้   ในยุคนิดิจิตอล  ที่ขีดความสามารถการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI   ว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตว่าจะหาทางออกอย่างไร?   ที่อำนาจการเมืองการปกครองมันอยู่ในระบอบใด    ที่อำนาจรัฐการปกครองที่เป็นเสรีประชาธิปไตย   ที่กลุ่มทุนผูกขาดยังต้องการหาผลประโยชน์   จะขูดรีดประชานชนชั้นผู้ใช้แรงงาน   ที่ตกงานไม่มีรายได้ขาดกำลังซื้อภายใน  และเครื่องมือปัจจัยการผลิตที่ทันสมัยไม่ได้เป็นผู้บริโภค   ทางเดียวได้ประโยชน์เฉพาะหน้าต้องหาประโยชน์จากประเทศบริวารด้อยพัฒนา  มาส่งต่อให้กลุ่มทุนผูกขาดที่ครองอำนาจรัฐ   การใช้เครื่องมือพลังการผลิต  และด้านบริการ  ต้องหยุดชงักเพราะติดกับดักรายได้ของประชาชนคนส่วนใหญ่  ในระบอบการเมืองเสรีประชาธิปไตยทุนนิยม   โครงการความรู้เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าต้องขายเป็นสินค้าสู่ภายนอก  เช่นอังกฤษ ต้อง ขายรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูง  ปลายทางสู่ประเทศจีน

สำหรับการเมืองการปกครอง เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ(ประชาธิปไตยประชาชน)เพื่อคนส่วนใหญ่   ที่รัฐเป็นผู้รวมศูนย์ทุนของสังคมรับใช้สังคม   ได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความสามารถให้เป็นนายทุน  และรัฐได้สนับสนุนการก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางด้านพลังการผลิตของปัจเจกชนด้วนการหนุนให้ก่อเกิดไม่ต้องรอสะสมทุนเองเหมือนประเทศทุนเสรีที่ก่อเกิดก่อน   สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้หากมีความสามารถ   ทำให้ประเทศจีนก้าวกระโดดล้ำหน้าประเทศอื่น ๆ และได้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI  ที่ล้ำหน้าของโลกมารองรับสังคมจีนที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ   ทั้งนี้รัฐเพราะรัฐนำโดยพรรค  นั้นทำหน้าที่เป็นสามตัวแทน  คือ 1 เป็นตัวแทนชนชั้นที่ก้าวหน้า  2  เป็นตัวแทนพลังการผลิตที่ก้าวหน้า  3  เป็นตัวแทนการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า   เป้าหมายนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมนิยมตามลักษณะพิเศษเฉพาะของสังคมจีน

สำหรับประเทศไทย ที่อำนาจรัฐพันลึกได้ใช้อำนาจเผด็จการโบราณ  จองจำสังคมไทยปล้นประเทศด้วย "ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ"  ตกเป็นเหยื่อของจักรวรรดินิยม ปล้นชิง  ประชาชนถูกกดขี่ขาดพลังการต่อสู้  เพื่อสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกชั้นชนมีพื้นที่เพื่อบรรลุศักยภาพในการร่วมสร้างสรรค์ประเทศ    การต่อสู้ให้ได้ การปกครองประชาธิปไตย  จึงเป็นภารกิจของผู้ตื่นรู้

 

CR : พลังชน

งานเข้าอเนก ซานฟราน เมื่อเจอ ดร.เพียงดิน อะไรจะเกิดขึ้นมาฟังกัน 26-08-2018

โฟนอิน นปช.ยูเอสเอ ตอน "สู้แบบข้าวซอยไก่และวันชนะเสรีชน" โดย ส.ข้าวซอย และ วันชนะ วันที่ 28-08-2018

โฟนอิน นปช.ยูเอสเอ ตอน "สู้แบบข้าวซอยไก่และวันชนะเสรีชน" โดย ส.ข้าวซอย และ วันชนะ วันที่ 28-08-2018

แค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ......

แค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ......

สามารถขายชาติได้ถึงเพียงนี้หรือ ต่างประเทศนานาชาติเขาบอกว่าประเทศไทยรับพวกมุสลิม เพื่อมาแพร่ขยายในไทย ทุกประเทศตอนนี้เขาขยะแขยงประเทศไทยมาก เงินสามารถทำลายประเทศไทยและพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้หรือ นานาประเทศเขาไม่ต้อนรับศาสนาอิสลาม แต่ประเทศไทยให้เข้ามาอยู่เพราะเศษเงินนิดหน่อยเอง

ชาวโลกกำลังต่อต้านอิสลาม
เพราะศาสนาบ่มเพาะความคิดรุนแรงให้แก่ประชาชน.
การประกาศสงครามศาสนาเป็นความดีของคนมุสลิม ซึ่งคนต่างศาสนายอมรับไม่ได้
😈😈😈😈😈😈😈😈

ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าศาสนาอิสลามเป็นภัยต่อประเทศเขา มีแต่ประเทศไทยกำลังเอาไฟเผาตัวเองอยู่ทุกวันนี้

อ่านให้จบแล้วส่งต่อ..

Finally, some actions are taken...
ในที่สุด มาถึงจุดที่สุดจะทน ประเทศแรกที่จะห้ามอิสลาม:
มาดูกันว่าโลกที่ก้าวพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับปัญหาความรุนแรงและอันตรายสุดขีดของศาสนาอิสลามที่ได้รุกคืบเข้าไป
• คิวบา ปฏิเสธคำขอสร้างมัสยิดแห่งแรก
• แองโกล่า ประเทศในทวีปอาฟริกานับว่าเป็นประเทศแรกที่สกัดกั้นอิสลาม
• ประเทศนอรเวย์นับว่าเป็นประเทศล่าสุดที่มีการขับชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากออกนอกประเทศ
• ญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่ไม่ให้สัญชาติแก่พลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม
• ประเทศเยอรมัน เพียงชาติเดียวในปีที่ผ่านมาที่มีการต่อต้านสุเหร่า 81 แห่ง
• ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมมุสลิม13คนในข้อหารวบรวมคนเข้าร่วมทำสงครามจีฮัด
• ศาลจีนได้พิพากษาจำคุกมุสลิม 22 คนเป็นเวลา 5 ถึง 16 ปี ในความผิดปลุกระดมเผยแพร่ความเกลียดชัง และได้ประหารชีวิตนักจีฮัด 8 คนในการรณรงค์แบ่งแยกดินแดน
• รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนปรับลดเกณฑ์ของอายุในการจับกุม และตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายฯสำหรับขบวนการก่อการร้าย
• หน่วยงานจีฮัดของกระทรวงมหาดไทยอังกฤษได้เตรียมที่จะนำเสนอ “การจัดระเบียบต่อต้านสังคม” ไล่พวกอิสลามที่มีพฤติกรรมสุดโต่ง ควบคู่กับการเป็นพลเมืองอังกฤษ
• สาธารณรัฐเช็ค ไม่ต้อนรับอิสลามเข้าสู่ประเทศของเขา
• การสวดมนต์ของชาวมุสลิมถูกห้ามใช้ในอาคารของรัฐบาลและโรงเรียนในซินเจียง
• อลาบามามีการแก้ไขความขัดแย้งใหม่ที่จะห้ามการอ้างถึงกฎหมายต่างประเทศซึ่งจะรวมถึงกฎหมายอิสลามด้วย
• สหพันธ์การป้องกันประเทศโปแลนด์ออกคำเตือนชาวมุสลิม ทั้ง16 จังหวัด แนะนำให้รู้จักกับกฎหมายชารีอะห์
• ได้มีมุสลิมบางคนในภาคเหนือของไอร์แลนด์ ประกาศแผนการที่จะย้ายออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการต่อต้านอิสลาม คำประกาศดังกล่าว มาหลังจากที่การโจมตีในครอบครัวมุสลิมในเมืองเบลฟาส เมื่อการจลาจลได้บุกเข้าไปถึงบ้านของพวกเขา
• นอร์ทแคโรไลนาห้ามนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในรัฐ
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ เรียกร้องให้มีการกำจัดมัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ : เราต้องการทำความสะอาดประเทศของเราไม่ต้องการให้มีศาสนาอิสลามในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ Machiel De Graaf พูดในนามของพรรคเพื่อเสรีภาพ (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)แห่งรัฐสภาดัตช์
"มัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ควรจะปิดตัวลง"
ถ้าไม่มีอิสลาม:เนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุด
นักการเมืองดัตช์ Machiel de Graaf ได้กล่าวกับ พรรค PVV (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)

ช่วยกันส่งต่อๆไปให้ได้อ่านกันทุกท่าน..ชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายต้องตื่นรู้..หมดเวลาโลกสวยแล้ว.

Cr:ธัญญพัทธ์ พงษ์หิรัญถาวรีแค่เศษเงิน 300,000 ล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือ สามารถขายชาติได้ถึงเพียงนี้หรือ ต่างประเทศนานาชาติเขาบอกว่าประเทศไทยรับพวกมุสลิม เพื่อมาแพร่ขยายในไทย ทุกประเทศตอนนี้เขาขยะแขยงประเทศไทยมาก เงินสามารถทำลายประเทศไทยและพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้หรือ นานาประเทศเขาไม่ต้อนรับศาสนาอิสลาม แต่ประเทศไทยให้เข้ามาอยู่เพราะเศษเงินนิดหน่อยเอง

ชาวโลกกำลังต่อต้านอิสลาม
เพราะศาสนาบ่มเพาะความคิดรุนแรงให้แก่ประชาชน.
การประกาศสงครามศาสนาเป็นความดีของคนมุสลิม ซึ่งคนต่างศาสนายอมรับไม่ได้
😈😈😈😈😈😈😈😈

ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าศาสนาอิสลามเป็นภัยต่อประเทศเขา มีแต่ประเทศไทยกำลังเอาไฟเผาตัวเองอยู่ทุกวันนี้

อ่านให้จบแล้วส่งต่อ..

Finally, some actions are taken...
ในที่สุด มาถึงจุดที่สุดจะทน ประเทศแรกที่จะห้ามอิสลาม:
มาดูกันว่าโลกที่ก้าวพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับปัญหาความรุนแรงและอันตรายสุดขีดของศาสนาอิสลามที่ได้รุกคืบเข้าไป
• คิวบา ปฏิเสธคำขอสร้างมัสยิดแห่งแรก
• แองโกล่า ประเทศในทวีปอาฟริกานับว่าเป็นประเทศแรกที่สกัดกั้นอิสลาม
• ประเทศนอรเวย์นับว่าเป็นประเทศล่าสุดที่มีการขับชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากออกนอกประเทศ
• ญี่ปุ่น เป็นประเทศเดียวที่ไม่ให้สัญชาติแก่พลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม
• ประเทศเยอรมัน เพียงชาติเดียวในปีที่ผ่านมาที่มีการต่อต้านสุเหร่า 81 แห่ง
• ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมมุสลิม13คนในข้อหารวบรวมคนเข้าร่วมทำสงครามจีฮัด
• ศาลจีนได้พิพากษาจำคุกมุสลิม 22 คนเป็นเวลา 5 ถึง 16 ปี ในความผิดปลุกระดมเผยแพร่ความเกลียดชัง และได้ประหารชีวิตนักจีฮัด 8 คนในการรณรงค์แบ่งแยกดินแดน
• รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนปรับลดเกณฑ์ของอายุในการจับกุม และตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายฯสำหรับขบวนการก่อการร้าย
• หน่วยงานจีฮัดของกระทรวงมหาดไทยอังกฤษได้เตรียมที่จะนำเสนอ “การจัดระเบียบต่อต้านสังคม” ไล่พวกอิสลามที่มีพฤติกรรมสุดโต่ง ควบคู่กับการเป็นพลเมืองอังกฤษ
• สาธารณรัฐเช็ค ไม่ต้อนรับอิสลามเข้าสู่ประเทศของเขา
• การสวดมนต์ของชาวมุสลิมถูกห้ามใช้ในอาคารของรัฐบาลและโรงเรียนในซินเจียง
• อลาบามามีการแก้ไขความขัดแย้งใหม่ที่จะห้ามการอ้างถึงกฎหมายต่างประเทศซึ่งจะรวมถึงกฎหมายอิสลามด้วย
• สหพันธ์การป้องกันประเทศโปแลนด์ออกคำเตือนชาวมุสลิม ทั้ง16 จังหวัด แนะนำให้รู้จักกับกฎหมายชารีอะห์
• ได้มีมุสลิมบางคนในภาคเหนือของไอร์แลนด์ ประกาศแผนการที่จะย้ายออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการต่อต้านอิสลาม คำประกาศดังกล่าว มาหลังจากที่การโจมตีในครอบครัวมุสลิมในเมืองเบลฟาส เมื่อการจลาจลได้บุกเข้าไปถึงบ้านของพวกเขา
• นอร์ทแคโรไลนาห้ามนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในรัฐ
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ เรียกร้องให้มีการกำจัดมัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ : เราต้องการทำความสะอาดประเทศของเราไม่ต้องการให้มีศาสนาอิสลามในเนเธอร์แลนด์
• สมาชิกรัฐสภาดัตช์ Machiel De Graaf พูดในนามของพรรคเพื่อเสรีภาพ (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)แห่งรัฐสภาดัตช์
"มัสยิดทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ควรจะปิดตัวลง"
ถ้าไม่มีอิสลาม:เนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุด
นักการเมืองดัตช์ Machiel de Graaf ได้กล่าวกับ พรรค PVV (Party for Freedom หรือ Partij voor de Vrijheid)

ช่วยกันส่งต่อๆไปให้ได้อ่านกันทุกท่าน..ชาวพุทธชาวไทยทั้งหลายต้องตื่นรู้..หมดเวลาโลกสวยแล้ว.

Cr:ธัญญพัทธ์ พงษ์หิรัญถาวรี

กลุ่มโกดังเก็บข้าวกลุ่มโรงสี รวมตัวกันออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและเปิดเผยข้อมูล

กลุ่มโกดังเก็บข้าวกลุ่มโรงสี รวมตัวกันออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่ พวกโจรชั่ว มัน โยนความผิดให้ แถมยังจะปรับเป็นเงินมากมาย ถ้าไม่พร้อมเพรียงสามัคคีกันหรืออยู่นิ่งไม่ออกมาตอบโต้..ก็เสร็จพวกโจรหมาขี้เรื้อน👨🏿‍🏭👨🏿‍🏭👨🏿‍🏭👨‍🎤👨‍🎤

https://youtu.be/R4balmFd2eo

หลักการแยกมิตร - แยกศัตรู ในยุคเผด็จการเขมือบชาติ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๘ ส.ค. ๖๑

หลักการแยกมิตร - แยกศัตรู ในยุคเผด็จการเขมือบชาติ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๘ ส.ค. ๖๑

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
____________________________________________________________________

Monday, August 27, 2018

โฟนอิน นปช.ยูเอสเอ "ผลกระทบที่ประชาชนได้รับ จากเผด็จการ" โดย ส.ภูผาและผองเพื่อน วันที่ 27 ส.ค. 2561


โปรดแสดงความเห็นข้างล่างนี้

จะสู้เผด็จการอย่างไร เมื่อไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ (ร่วมกับเครือข่าย นปช. ยูเอสเอ มดแดงล้มช้าง และมหาวิทยาลัยประชาชน)

จะสู้เผด็จการอย่างไร เมื่อไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง


ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑


(ร่วมกับเครือข่าย นปช. ยูเอสเอ มดแดงล้มช้าง และมหาวิทยาลัยประชาชน)


https://youtu.be/yFiLUcCiiWE


https://youtu.be/DgDBBd7yTw4


https://youtu.be/4DOPEAoK_P4

"ทักษิณยังตายไม่ได้" - เลือดท่วมท้องช้าง? อ. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน (และ ดร. เพียงดิน รักไทย) ๒๖ ส.ค. ๖๑

"ทักษิณยังตายไม่ได้" - เลือดท่วมท้องช้าง?  อ. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน (และ ดร. เพียงดิน รักไทย) ๒๖ ส.ค. ๖๑

https://youtu.be/z1inYN4giiM

https://youtu.be/6p53f3Z5a78

https://youtu.be/EEoZYeLU1Pc

สัมพันธ์ลึก ซีพี - ราชวงศ์ไทย แน่นเกินจะแกะออก!! ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

สัมพันธ์ลึก ซีพี - ราชวงศ์ไทย แน่นเกินจะแกะออก!! ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๗ ส.. ๒๕๖๑


https://youtu.be/Ec72oLENekE


https://youtu.be/6mkJlgr8p74


https://youtu.be/L081O3Z-d-E


https://youtu.be/pPrthfovJ7s


https://youtu.be/MVCLVn0tPrM


https://youtu.be/qArI9dI8oIM