Saturday, September 29, 2018

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

มีข้อมูลที่นักเคลื่อนไหวจะต้องรู้เกี่ยวกับการจัดชุมนุมตามพรบ.ชุมนุมสาธารณะ ดังนี้
1. การจัดชุมนุมไม่ต้องขออนุญาตคุณมีสิทธิ์ตามกฏหมาย เพียงแต่ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ล่วงหน้า 24 ชม.
2. การแจ้งทำได้ 3 วิธี
- แจ้งทางจดหมายโดยตรง
- แจ้งทาง Fax หรือ
- แจ้งทางอีเมล์

เพียงเท่านี้ก็จัดชุมนุมสาธารณะได้ถูกต้องตามกฏหมาย


ที่มา : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 


 

เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

_______________
โดยที่การจัดการชุมนุมสาธารณะไม่ต้องมีการขออนุญาต แต่ต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะนั้นต่อผู้รับแจ้งตามกฎหมาย จึงสมควรกำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้แจ้งและเป็นข้อมูลแก่ผู้รับแจ้ง เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคสาม และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในประกาศนี้

“การแจ้ง” หมายความว่า การแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งผู้รับแจ้งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้รับผิดชอบในการรับหรือส่งหนังสือ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะของหน่วยงาน

ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศนี้ ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่ของสถานีตำรวจต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งมีเขตต่อเนื่องกัน ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดก็ได้

ข้อ ๓  ภายใต้บังคับของข้อ ๒ การแจ้งให้ดำเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง

(๒) แจ้งทางโทรสาร

(๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔  การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง ให้ผู้แจ้งยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการของผู้รับแจ้ง  ทั้งนี้ ในการแจ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว

ข้อ ๕  การแจ้งทางโทรสาร ให้ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังหมายเลขโทรสารของที่ทำการของผู้รับแจ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วให้ส่งต้นฉบับของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน

เมื่อได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การส่งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งที่ทำการของผู้รับแจ้งได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน

ข้อ ๖  การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของที่ทำการผู้รับแจ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงหรือเข้าถึงเพื่อนำกลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้

เมื่อได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ในกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับแจ้งอาจสั่งให้ผู้แจ้งส่งต้นฉบับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ ๗  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้รีบนำเสนอผู้รับแจ้งเพื่อพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่เป็นการแจ้งโดยวิธีตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้แจ้ง ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะเพื่อตรวจสอบตัวผู้แจ้งและความถูกต้องของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วย

ข้อ ๘  เมื่อผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งและอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดด้วยก็ได้

ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้แจ้งอาจขอผ่อนผันกำหนดเวลาดังกล่าวก่อนเริ่มการชุมนุม โดยยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะท้ายประกาศนี้โดยตรง ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

ข้อ ๑๐  ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๑๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Wednesday, September 26, 2018

นักการเมือง ทำไมถึงถูกสร้างให้เป็นผู้ร้าย

นักการเมือง ทำไมถึงถูกสร้างให้เป็นผู้ร้าย

สวัสดีมิตรสหาย     การเมืองการปกครองของสังคมโลก   ได้วิวัฒนาการ   และพัฒนาการจากสังคมชนเผ่า    ที่ต้องต่อสู้ด้านพลังการผลิต  และต้องต่อสู่ดำรงค์ผลประโยชน์ของเผ่าพันธ์   ที่ต้องพึ่งพิงผู้แข็งแรงเป็นหัวหน้าเผ่าในการทำหน้าที่ผู้ปกป้อง   เมื่อย่างก้าวเข้าสังคมทาสเกิดการวิวัฒนาการของสังคมชนชั้น    ที่เกิดความขัดแย้งพื้นฐานของสังคมที่ขยายตัวพัฒนาการตามวิถี   ได้ทำหน้าที่แยกเกิดสถานะ  ชนชั้นที่ปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครอง   ที่ขัดแย้งกันและอยู่ร่วมกันปฏิสัมพันธ์ในองค์เอกภาพในกรอบความสัมพันธ์ทางการผลิตร่วมแบ่งผลประโยชน์กัน   ในขณะที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน  มีลักษณะสัมพันธ์ต่อสู้กันในโครงสร้างระบอบการปกครองหนึ่งๆ      ในที่สุดมีความขัดแย้งรุนแรงโค่นล้มปฏิวัติสู่การสร้างระบอบการปกครองใหม่   และเกิดชนชั้นใหม่ในยุคสมัยใหม่  จากยุคทาส  สู่ยุคศักดินา  และสู่ยุคทุนนิยม   ที่แต่ละยุคก็เกิดชนชั้นใหม่ความสัมพันธ์ทางการผลิตใหม่ๆ   และระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบใหม่   แต่ซากเดนความคิดเดิมยังไม่ได้ละลายหายไปยังเป็นสารตกค้างเจือจางอยู่ในสมอง  อยู่ในสังคม

เมื่อโลกได้วิวัฒนาการสู่ระบอบการปกครองของสังคมเสรีทุนนิยม    ที่ใช้รูปแบบระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตย   ที่เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์  ทางชนชั้น ชั้นชนหลากหลายอาชีพ   ต่างก็ต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐ  ผ่าน พรรคที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางชนชั้น    ในการทำสงครามที่ไม่หลั่งเลือด  คือการต่อสู้ทางการเมือง  เคลื่อนไหวเสนอนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง   เพื่อให้ได้รับการไว้วางใจได้เสียงข้างมากผ่านการเลือกตั้งตัวแทนนักการเมืองเข้าสู่การทำหน้าที่บริหารอำนาจรัฐ    นักการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหลัก  ของระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตย   ได้ทำหน้าที่ให้กลไกรัฐให้ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนตามนโยบาย   และนักการเมืองยังเป็นตัวเชื่อมความต้องการของประชาชน   นำมาประมวลให้เกิดทิศทางนโยบายใหม่ ๆ  เพื่อเสริมความสามารถพลังปัจเจก  เพื่อปลดปล่อยขยายพลังการผลิต   เพื่อการอยู่ดีกินดี

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยนั้น

  • อำนาจอธิปไตยต้องเป็นชองประชาชน

  • เสรีภาพต้องบริบูรณ์

  • ต้องเสมอภาพทางกฎหมาย และโอกาส

  • ต้องยึดหลักกฎหมาย นิติรัฐนิติธรรม

  • ผู้บริหารระดับสูงต้องมาจากการเลือกตั้ง


แต่ทว่าสังคมการปกครองเผด็จการโบราณไทย   ที่ใช้อำนาจปล้นชิงประเทศประชาชน   โดยผ่านกลไกอำนาจข้าราาชการอำมาตย์  ใช้รูปแบบวิธีการปกครองประชาธิปไตย เมื่อ  6 เมษายน  2489    ได้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์  เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการช่วงชิงการเมืองระบบรัฐสภา  โดยได้จัดตั้งกลุ่มบุคคลผู้หลงผิดทรยศต่อชนชั้นตนเอง  ทำหน้าที่เป็นนักการเมืองทรยศต่อผลประโยชน์ของประชาชน  รับใช้เผด็จการโบราณ   ตลอดเวลาได้สร้างความเลวร้ายต่าง ๆ  ทำลายภาพพจน์นักการเมืองให้ประชาชนเข้าใจผิดเกลียดชังนักการเมืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตย  ยกย่องระบอบอำมาตย์  เพื่อสืบทอดการปล้นชิงประเทศ   ตลอดเวลาได้สร้างวาทกรรม  ใช้หลักตรรกะวิบัติบิดเบือน สร้างความเลวร้ายต่าง ๆ ทำลายนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย   ถึงขั้นเข่นฆ่า   และตั้งข้อกล่าวหาใช้อำนาจศาลลงโทษ  ไล่ล่าประชาชนผู้รักชาติประชาธิปไตย  เป็นระรอกหลายครั้ง  เพื่อปิดกั้นข่มขู่เพื่อรักษาอำนาจรัฐเผด็จการโบราณ   อาศัยสื่อเพื่อผลิตซ้ำ้มอมเมาประชาชนให้หลงผิด  ชื่นชมกราบไหว้ซาตานเผด็จการโบราณ

ปัญหาต่างที่ทับซ้อนในสังคมไทย  ที่เกิดขึ้นทุกด้านในสังคมที่เติบโต  นั้นล้วนเกิดขึ้นภายใต้ระบอบการปกครองเผด็จการโบราณที่ครอบงำที่ล้าหลัง  ไม่สอดคล้องตามไม่ทันโลกที่ได้วิวัฒนาการไปไกล  ในขณะที่ประเทศไทยอ่อนแอ

         
พลังชน
26-  9 -18

Tuesday, September 25, 2018

รัฐธรรมนูญฉบับล้มเจ้า 2475 มีหน้าตาอย่างไร? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

รัฐธรรมนูญฉบับล้มเจ้า 2475 มีหน้าตาอย่างไร?  โดย ดร. เพียงดิน รักไทย
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

คนไทยโปรดทราบ !

คนไทยโปรดทราบ !

เรื่อง การถอดรหัส ตัวหนังสือไทย โดยการใช้ โทรศัพท์มือถือ.

ขอเรียน ว่า  โดยแท้จริงแล้ว จากกริยาอาการ ที่คนไทยเราแสดงออกมาในเรื่องต่าง ๆ นั้น อาจกล่าวได้ว่า :-

  • การเขียนหนังสือ คือ การเข้ารหัส ไว้ด้วยตัวหนังสือไทย.

  • การอ่านหนังสือ คือ การถอดรหัส ที่ได้เข้ารหัสไว้ เพื่อ ต้องการทราบว่า ข้อความที่ตั้งใจเขียนไว้ทั้งหมด มีว่าอย่างไร. ซึ่ง การถอดระหัส

  • ราชบัณฑิตยสถาน ให้เรียกเป็น ภาษาราชการ ว่า “ตีความ” อันเป็นเหตุให้ต่างตนต่างตีความกันเอง ตามความคิด และ ความเข้าใจ ของ ตนเอง เพราะไม่เข้าใจว่า ตีความ คืออะไร แต่เมื่อใช้คำว่า “ถอดรหัส” จะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมด โดย ต้องป้อนรหัส ด้วยตัวหนังสือ ที่เป็น รหัส ลงไป ตรงช่องที่กำหนดไว้ จึงจะได้ ข้อความที่ตั้งใจเขียนไว้ทั้งหมด/

  • การถอดรหัส (ตีความ) จึงต้อง มีการป้อนรหัส ตาม ตัวหนังสือ ที่ เข้ารหัสไว้


ดังนั้น การตีความกฎหมาย ที่รัฐสภา ตราไว้ หรือ เข้ารหัสไว้ จึงหมายถึง การถอดรหัส ตัวหนังสือ ที่เป็น ข้อความ ใน ตัวบทกฎหมาย นั่นเอง.

ขอเรียนว่า กระบวนการทั้งหมดนี้ ผู้เขียน ได้พบในการที่ได้ปฏิบัติในการใช้ โทรศัพท์มือถือ  โดยที่เมื่อ ผู้เขียน เริ่มกดปุ่ม คีย์บอร์ด เพื่อเปิดเครื่อง  ที่หน้าจอจะปรากฎ ข้อความ ว่า “ป้อนรหัส”  และเมื่อ ผู้เขียน ป้อนตัวหนังสือ หรือ ตัวเลข ที่เราตั้งเป็น รหัส ไว้ เครื่องโทรศัพท์ จึงจะทำงานตามที่เราต้องการ /

สำหรับการใช้ โปรแกรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในโทรศัพท์มือถือ หรือ ใน โน้ตบุ๊ค เมื่อเรียก โปรแกรม พจนานุกรมฯ ที่ได้ดาวน์โหลดไว้ ขึ้นมาแล้ว เมื่อต้องการถอดรหัส ของคำว่า “กฎหมาย” เราจะต้อง ป้อนตัวอักษร คำว่า “กฎหมาย” ลงไป ตรงช่องที่กำหนดไว้ จึงปรากฏ ข้อความ ที่เป็นความหมายของคำว่า กฎหมาย เป็นต้น.

 

หมายเหตุ:
“รหัส” น. ข้อความที่เปลี่ยน ตัวอักษรอื่นแทน อักษร ที่ต้องการบจะใช้ (จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

มีข้อแนะนำ ว่า  ต่อไปนี้ เมื่อเห็นคำว่า “ตีความ”  ให้นึกถึง คำว่า “ถอดรหัส” และ เมื่อเห็นคำว่า  “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ให้คิดว่า นี่คือ “คู่มือถอดรหัสตัวหนังสือไทย” จะทำให้การอ่านกฎหมายไทย และ การอ่านหนังสือราชการ ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป.

แต่ขอเรียนว่า การตีความกฎหมาย เป็นการถอดรหัส ของ ตัวหนังสือ ที่เป็น ถ้อยคำหลายๆคำ แต่ละคำ ที่นำมาเรียบเรียงกันตามกลักวิชาไวยากรณ์ไทย ไว้ เป็น ข้อความ ซึ่งมีทั้ง สั้นๆ และ ยาว การถอดรหัส จึงต้องมีการถอดรหัส ถ้อยคำแต่ละคำ แล้วนำมารวมกันทั้งข้อความ หรือ ประโยค แล้วจึง ถอดรหัส ทั้งข้อความ อีกชั้นหนึ่ง โดยคำนึงถึง หลักวิชาไวยากรณ์ไทยด้วย จึงจะทราบว่า ข้อความทั้งข้อความ มีว่าอย่างไร

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

อดีตเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน (ตอน2)

(.)อดีตเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน(ตอน2)

การเลือกตั้งครั้งนี้ เอาจริงๆ ต้องยอมรับว่า เป็นการเลือกตั้งระดับโลกทีเดียว เนื่องจากค่ายโลกอย่างอเมริกา ยุโรป รัสเซีย เป็นตัวบีบให้มีการเลือกตั้ง เพราะปัจจุบันจีน เป็นผู้ผูกขาด ผลประโยชน์เกือบทุกอย่าง ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่อง ยอมกันไม่ได้ และเราในฐานะ ปชช คนไทย ถ้าไม่อยากอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์20ปี ก็ควรร่วมมือกันไปเลือกตั้ง เพื่อล้ม คสช ให้ได้เหมือนกัน

สรุป สิ่งที่ ปชช ฝ่าย ก้าวหน้าต้องทำความเข้าใจคือ
(1)พรรคอนาคตใหม่ กับ พรรคเพื่อไทย คือแนวร่วมกับ ปชช ฝ่ายก้าวหน้า เพราะถือว่าเป็นพรรค ที่ทำเพื่อ ปชช ทั้งคู่
(2)กษัตริย์ ถูกสภาพบังคับให้ต้องมีการจัดการเรื่องเลือกตั้ง ไม่ใช่หมายถึงกษัตริย์จะมาเป็นฝ่ายที่ทำให้ประเทศเป็น ปชต ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย
(3)ปทท ยังไม่ได้หมดเงื่อนไขในการทำรัฐประหาร ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนระบอบ
(4)ปชช ควรรวมพลังกันให้มีปริมาณมากและเป็นเอกภาพทางความคิด เพื่อจะได้ปกป้อง พรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้าทุกพรรค เมื่อมี การรัฐประหาร
(5)การขัดแย้งกันเอง ทำให้ขบวนการต่อสู้อ่อนแอ และเป็นการพิสูจน์ว่า ปชช ยังไม่พร้อมที่จะมี ปชต เพราะเราเอาแต่โทษนักการเมือง พรรคการเมือง
แต่กลับไม่พยายามที่จะร่วมมือกันโค่นเผด็จการ

เครดิต
ห้องข่าวปัญญาสามัญชน

อดีตเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน (ตอน1)

(.)อดีตเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน(ตอน1)

อดีต พรรคไทยรักไทย(เพื่อไทย)ถือกำเนิดแบบ พรรคนายทุน หมายถึงเป็นพรรคที่มีเจ้าของเป็นนายทุน

จุดอ่อนคือ...
(-)นโยบายพรรค เสนอเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่เคยมีความคิดไปถึงการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ปชต อย่างจริงจัง
(-)มีมวลชนจำนวนมากก็จริง แต่มีมวลชนเพื่อเอาไว้ไปเลือกตั้ง ดังนั้น เราจึงเห็นปรากฎการณ์การทำลายล้างพรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทย

ผลจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน หรือจะเรียก วิวัฒนาการก็ได้ ทำให้มวลชนของพรรคเพื่อไทย ลดลง เพราะปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดตั้งทางความคิดแล้ว (คือเริ่มรู้ว่าปัญหาประเทศเกิดจากอะไร) ผลอีกประการคือ สส ในพรรคบางคนก็ลาออกเพื่อออกไปอยู่กับพรรคใหม่ๆ
ดังนั้น เป็นหน้าที่ ที่พรรคเพื่อไทยต้องสรุปบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบัน พรรคอนาคตใหม่ ถือกำเนิดมาในยุคที่ ปชช เริ่มตื่นตัวทางการเมือง และเป็นพรรคแรกที่เป็นพรรคมวลชน หมายถึงเป็นพรรคที่ ปชช สามารถเป็นเจ้าของพรรคด้วย

จุดเด่น...
(-)นโยบายพรรคเสนอทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และถึงขั้นเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเป็น ปชต อย่างแท้จริง
(-)มีมวลชนที่จัดตั้งทางความคิด ให้การสนับสนุน

สรุป ทั้ง2พรรค ถือเป็นแนวร่วมกัน เพราะเป็นพรรคที่ทำประโยชน์ให้ ปชช ทั้งคู่

เครดิต
ห้องข่าวปัญญาสามัญชน

Monday, September 24, 2018

เพื่อไทย vs. อนาคตใหม่ ใครดีกว่ากัน? อ. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน ต่อท้ายด้วย ดร. เพียงดิน รักไทย 25 ก.ย.​2561

เพื่อไทย vs. อนาคตใหม่ ใครดีกว่ากัน. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน ต่อท้ายด้วย ดร. เพียงดิน รักไทย 25 ..​2561

 

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

 

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
____________________________________________________________________

คุณรู้จักศาสนาอิสลามดีเเค่ไหน..? (เจอมาในกลุ่มไลน์ นำมาให้อ่าน)

#คุณรู้จักศาสนาอิสลามดีเเค่ไหน?

@คุณรู้เรื่องเถระผู้ใหญ่ถูกจับสึกโดยไม่มีการไตร่สวนไหม? ถูกจับขังคุกทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก เเละพระเหล่านั้นมีคุณูปการต่อ
พระพุทธศาสนาด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคผู้นำที่เชิดชูศาสนาอิสลาม

@สำนักสงฆ์ไม่ใช่น้อย ถูกทุบทำลาย เเต่มัสยิดที่เขายายเที่ยงทราบจากข่าวว่า อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามเเต่รัฐบาลไม่กล้าทุบทำลาย ยังอยู่อย่างลอยนวล

@คุณรู้เรื่องโจรใต้ฆ่าพระเเละชาวพุทธจำนวนมาก โจรเหล่านั้นนอกจากจะไม่มีความผิดเเล้วมอบตัวจะได้เงินคนละ1ล้านไหม?(เข้าใจว่าจนถึงวันนี้มอบไปน่าจะเฉียดหมื่นล้านเเล้ว)

@คุณรู้เรื่องชาวพุทธถูกฆ่าตายรายวัน ในบางพื้นที่ๆมีชาวอิสลามหนาเเน่น จากที่เคยมีชาวพุทธถึง3เเสนคน ปัจจุบัน ชาวพุทธต้องหนีตาย ในพื้นที่ตรงนั้นเหลือชาวพุทธเเค่หลักหมื่นไหม?

@คุณรู้เรื่องวัดร้างเพราะพระถูกยิงตายเเละบางรูปพิการ จนไม่มีพระกล้าอยู่ ต้องทิ้งให้กลายเป็นวัดร้างไหม?

@คุณรู้เรื่องพร.บ.คุ้มครองศาสนาอิสลาม ที่อยู่เหนือกฏหมายไทย อิสลามสามารถจะไปสร้างมัสยิดที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องทำประชาวิจารณ์กับชุมชนที่อยู่รอบข้างไหม?

@คุณรู้เรื่อง จังหวัดไหนมีมัสยิด3เเห่งสามารถตั้งคณะกรรมกลางอิสลามประจำจังหวัดได้ เเละคณะกรรมการกลางนี้ มีอำนาจเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด เเละคณะนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ว่าฯ คุณรู้เรื่องนี้ไหม?

@คุณรู้เรื่องพร.บ.อิสลามที่อยู่เหนือกฏหมายไทยจะออกมาอีกรวมประมาณ10ฉบับในรัฐบาลนี้ไหม? ในขณะที่พุทธศาสนาไม่มีพรบคุ้มครองเเม้เเต่ฉบับเดียว

@คุณรู้ไหมว่าเงินที่มาสร้างมัสยิดนั้นหรือศูนย์กลางอิสลามประจำจังหวัด บางพื้นที่เป็นงบรัฐบาล เเละมีงบสนับสนุนจากต่างประเทศจำนวนมหาศาล ดีนะว่าอิสลามมันโกงกันเองถ้าไม่อย่างงั้น มัสยิดเต็มประเทศไทยไปนานเเล้ว

@คุณรู้เรื่องศาสนาอิสลามดีเเค่ไหนคุณรู้หรือไม่ว่า ศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำสงคราม คุณรู้จักคำว่า ดาบคือกุญเเจไขประตูสวรรค์ไหม?

@คุณรู้เรื่องเเรงจูงใจในการพลีชีพไหมชายใดที่พลีชีพเเล้วจะได้หญิงพรหมจรรย์ถึง72นางบนสวรรค์ เเม้จะเป็นเรื่องหลอกเเต่อิสลามไม่ใช่น้อยก็ยังหลงเชื่อ เพราะมีการปิดข่าวเเละทำลายเครื่องมือสื่อสารทำลายสมาร์ทโพน ที่จะทำให้ชาวอิสลามฉลาดขึ้น ทำให้อิสลามกลายเป็นสังคมปิดให้มีการรับรู้ข่าวสารให้น้อยที่สุด ปัจจุบันชาวอิสลามยังมีความเชื่อว่าโลกเเบนตามตำราพระเจ้าสร้างโลกเดิมๆ ทำให้ชาวอิสลามเชื่อว่า การตายเพื่อศาสนาของเขาเป็นการได้บุญ ยิ่งการตายเเบบพลีชีพยิ่งได้บุญมาก ปัจจุบันมีคนที่ต้องการพลีชีพชาวอิสลามประมาณ3หมื่นคน ที่พร้อมจะเดินทางไปพลีชีพที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้

@คุณรู้ไหมว่า อิสลามเขาถือว่าคนต่างศาสนาคือ กาเฟย์ (สัตว์นรก) เมื่อเกิดสงครามศาสนาฆ่าคนต่างศาสนาได้ นอกจากจะไม่บาปเเล้วยังได้บุญด้วย

@คุณรู้เรื่องโจรอิสลามที่ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายไหมว่า คนเหล่านั้นจะถูกเเห่เเหนเยี่ยงวีรบุรุษในชุมชนอิสลาม

@คุณรู้เรื่องการจัดงานต้อนรับโจรมอบตัวไหม ชาวอิสลามต้อนรับโจรเหล่านี้เหมือนต้อนรับวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิค

@คุณรู้เรื่อง มีพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาเพื่อจะหาเงินช่วยโจร ซึ่งการทำเรื่องดังกล่าวทำให้พรรคนี้กลายเป็นพรรคขวัญใจชาวอิสลามทันที

เรื่องอิสลามจึงเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่ไปนั่งคิดไปนั่งจินตนาการ สร้างมโนภาพเอาเอง ทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ไปเชื่อเเต่เรื่องเมื่อพันปีที่เเล้วเเต่ไม่ดูเรื่องราวความจริงในปัจจุบัน ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาพิเศษ เป็นศาสนาที่เกิดในภาวะสงคราม อาศัยศรัทธาความเชื่อของผู้คนเพื่อนำมาใช้ในการสงคราม ดังนั้น คำสอนต่างๆจำนวนมาก จึงเอื้อประโยชน์ในการทำสงคราม เเละไม่มีดินเเดนใดที่อิสลามไปอยู่เเล้วไม่เกิดปัญหา เพราะความเชื่อที่ผิดๆที่เชื่อมาตั้งเเต่ครั้งกำเนิดศาสนาไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนเเปลง เช่นเชื่อว่าพระเจ้าของอิสลามสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ โลกใบนี้ทั้งใบ พระเจ้าอิสลามเป็นคนสร้างคนเดียวพูดง่ายๆว่า ที่ดินทั้งหมด โฉนดทุกใบในโลกนี้ ทั้งพื้นน้ำ ทั้งทะเล มหาสมุทร ท้องนภากาศล้วนเป็นของพระเจ้าอิสลามทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นชาวอิสลามไม่เคยเบียดเบียนใคร ไม่เคยบุกรุก
พื้นที่ของใคร เเต่คนเหล่านั้นต่างหากที่เเย่งพื้นที่ของชาวอิสลามไป คนชาติอื่นไม่เคยมีชาติไหนเคยมีบุญคุณกับชาวอิสลาม มีเเต่
ชาติอิสลามเท่านั้นที่มีบุญคุณกับชาติอื่น เพราะอะไร? เพราะสมบัติในโลกนี้ทั้งหมด พระเจ้าอิสลามเป็นคนสร้าง เเละสร้างไว้ให้ชาวอิสลาม
อิสลามเท่านั้น ชาวโลกอย่าเข้าใจเป็นอื่นชาวโลกอย่าเข้าใจผิด ทั้งหมดในโลกใบนี้เป็นของอิสลามทั้งสิ้น เเม้โลกจะพิสูจน์เเล้วว่า พระเจ้าไม่มีจริง พระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งขึ้นมานั้นไม่มี มีเเต่พระนบีองค์ศาสดาของศาสนานั่นแหละที่สร้างพระเจ้าขึ้นมา เเต่ชาวอิสลามไม่เชื่อ ชาวอิสลามปฏิเสธการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ชาวอิสลามจึงมักกร่าง ไม่ค่อยจะยอมเเม้จะไปอยู่ประเทศใดก็ตาม ความเชื่อของชาวอิสลามจึงเป็นความเชื่อที่นำความขัดเเย้งมาให้ สร้างปัญหาให้ทุกพื้นที่ตนเองเข้าไปอยู่เเละความเชื่อของอิสลามเป็นไปเพื่อการทำลายล้าง เขาเชื่อว่าหินของเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุด นอกนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เเละต้องทำลายด้วย หากอิสลามเข้ายึดครองประเทศใด เทวรูป รูปปั้นพระพุทธรูปจะถูกทำลายไม่มีเหลือ หากทำลายไม่ได้ก็จะขนไปทิ้งทะเล เหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียมาเเล้ว

ถ้าเปรียบเทียบกับคริสต์ ต่างกันมากคริสต์สอนเรื่องความรักความเมตตาคริสต์สอนเรื่องช่วยเหลือคน ทั้งการศึกษาทั้งร.พ.ผมไม่เคยมองเห็นคริสต์ว่าน่ากลัวมีการกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาวพุทธได้ผมทราบว่าที่โรงเรียนเซ็นกาเบรียลซึ่งเป็นโรงเรียนในการดูเเลของบาทหลวง เป็น
โรงเรียนชั้นนำของประเทศ มีการนิมนต์พระไปรับบาตรที่โรงเรียนอาทิตย์ละ2หน

นอกจากนี้ถ้าศึกษาให้ดี จะรู้ว่า อิสลามจะย่ำยีสตรียิ่งกว่าทาสในเรือนเบี้ยในสมัยที่ประเทศไทยมีทาสเสียอีก สตรีในศาสนาอิสลามมีสภาพไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง การให้สตรีเลียเหล็กร้อน โดยการหลอกว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ แท้ที่จริงเเล้ว เป็นการกำราบหญิงของเหล่าชนชั้นปกครองเเละชายอิสลามเพื่อจะให้สตรีไม่มีปากมีเสียง เเม้คนเเก่คราวปู่จะเอาเด็กอายุเเค่7-8ขวบไปเป็นเมียก็ไม่มีใครจะค้านได้ คุณรู้หรือเปล่าว่ามีเด็กหญิงบางคนอายุเเค่7-8ขวบ ต้องเสียชีวิตในวันเเต่งงานเพราะอวัยเพศฉีกขาดเลือดไหลไม่หยุด เเละไม่ถือว่าเป็นความผิดของสามีคราวปู่ทั้งหลายด้วย

@คุณรู้เรื่องว่าทำไมหญิงอิสลามเขาถึงย่อมผู้ชายให้มีเมีย4คน เพราะเขากลัวผู้ชายทำโทษเขาตั้งเเต่วันที่ให้เขาเลียเหล็กไฟเเล้ว เเล้วคุณรู้หรือไม่ว่า เมื่อหญิงใดไม่ยอม เมื่อเขาเลือกที่เปลี่ยนศาสนาเขาจะถูกฆ่า.....ยังมีอีกเยอะทำใจกว้างๆศึกษาข้อมูลรอบด้านเเล้วก็จะเข้าใจ เราไม่ได้ทำให้ศาสนาเขาเป็นมาร เเต่เราเสนอความจริงให้ชาวพุทธรับรู้ ถ้าชาวพุทธรู้ความจริงเเล้วชาวพุทธจะเลือกเราไม่ว่า เเต่ชาวอิสลามไม่ใช่น้อยเขารู้ความจริงเขาอยากจะเปลี่ยนศาสนาเเต่เขาเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าเขาเปลี่ยนก็คือเขาจะต้องตาย

เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้ เเล้วเราจะยอมให้ความเชื่ออย่างนี้ มาครอบงำสังคมไทยหรือ เราจะเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์จากพื้นฐานของศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาเเห่งปัญญาคำสอนทุกอย่างพิสูจน์ทดลองได้ เเละให้อิสรภาพในการนับถือ เเต่ผู้นำเรา กำลังจะนำประเทศไปสู่ยุคเมื่อ2หมื่นปีที่เเล้วสมัยยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำ ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ฝนตกก็ออกมาขอบคุณพระเจ้า ฟ้าผ่าก็คิดว่าพระเจ้าโมโห ทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้า เเค่โทรศัพท์ยังต้องเอาไปทำลาย เพราะชนชั้นผู้ปกครองหลอกคนของตนว่า เป็นเครื่องมือที่ทำมาจากนรก เพื่อทำลายพระเจ้า (ภาพประกอบ ครม.อิสลามทำลายเครื่องมือที่ทำลายพระเจ้า)