Monday, October 1, 2018

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงตั้งหน่วยงานใหม่ สังกัด สตช.

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงตั้งหน่วยงานใหม่ สังกัดสตช.
https://www.thebangkokinsight.com/47979

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน "เหงา" รัฐหั่นค่าเช่า 2 หมื่น เหลือ 1 พัน


💥💥 ก่อนจะกำหนดอะไร สร้างอะไร ราชการเคยถามเอกชนรึเปล่า???เข้าสู่ยุค 4.0 แต่ยังทำนิคมฯ เหมือนยุค 2.0 ใครจะไปลงทุน 🙄🙄🙄 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเหงา รัฐหั่นค่าเช่า 2 หมื่นเหลือ 1 พัน
https://www.prachachat.net/local-economy/news-227343